View Project

Norwegian AI Directory

Simuleringstjeneste for elektrifisering DataArena


Description:

Prosjekt DataArena utvikler en simuleringstjeneste som gjør det enklere for profesjonelle aktører å knytte seg til strømnettet, se tilgjengelig kapasitet samt ha muligheten til å samarbeide med andre for å redusere kostnader. Elektrifisering er et sikkert utviklingstrekk i det grønne skiftet og omfanget av elektrifiseringsprosjekter vil øke betraktelig i perioden framover. Utbyggere står i kø og de norske nettselskapenes prosesser for behandling av tilknytningssaker er ikke tilpasset politiske ambisjoner og utbyggingstakt. Det er behov for nye analyseverktøy og tilgjengeliggjøring av informasjon for utbyggere for a° fa° nettselskapenes ressurser til a° strekke til i en situasjon med økende effektbehov. DataArena fokuserer på følgende: - Hvordan kan ny teknologi utnyttes som et middel for a° sikre en mer helhetlig og bedre utbygging av elektrisitetsnettet? - Hvordan kan verktøy utformes, slik at utbyggere skal kunne bidra med informasjon og i større grad selv vurdere utbyggingsprosjekter? Det finnes ikke modeller eller løsninger som integrerer de ulike elektrifiseringsbehovene og sa°ledes adresserer avhengighetene mellom disse. Det trengs en teknisk løsning som tar inn relevante data fra ulike samfunnsaktører for a° simulere og optimalisere nettutbygging innenfor ulike tidsskalaer. DataArena utvikler derfor en simuleringstjeneste som forenkler og hever kvaliteten i elektrifiseringen. Dette oppna°s gjennom a° utnytte og integrere data og modeller fra nettselskapet og ulike samfunnsaktører, presentere informasjonen i en kartbasert løsning og tilby dialog rundt utbyggingsprosjekter. Prosjektet utvikler og tester en løsning som håndterer samhandling med utbyggere og samfunnsaktører. Evaluering og forbedring av løsningen skjer i tett dialog med brukerne. Løsningen tas i bruk for å forenkle og heve kvaliteten i elektrifiseringen. Dette bidrar til raskere utbygging og mer samfunnsøkonomisk utnytting av strømnettet.


Project leader: Per-Oddvar Osland

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7499992

Institution: AGDER ENERGI NETT AS

Address: NA