View Project

Norwegian AI Directory

Smart AUVs for detection and quantification of greenhouse gas seepage in the oceans


Description:

Behovet for kartlegging av klimagasser som CO2 og CH4 i havet er stort og økende. Gassforekomster ved havbunnen har ofte naturlige årsaker som nedbryting av biologisk materiale, men de kan også stamme fra infrastruktur som olje- og gassledninger eller brønner. Karbonfangst og lagring (CCS) er en lovende teknologi for å redusere klimagassutslipp til atmosfæren ved å lagre CO2 i geologiske formasjoner offshore, samtidig er det viktig å verifisere at lagret CO2 ikke ender opp i havet. Autonome undervannsfarkoster (AUVer) er svært godt egnet til kartlegging av store havområder, og kan blant annet være utstyrt med en rekke kjemiske og akustiske sensorer for detaljert kartlegging både havbunnen og vannkollonnen. Per i dag er disse farkostene autonome i den forstand at de selv kan følge et forhåndsprogrammert kjøremønster og samle inn data til senere analyse og tolkning. Smart AUVs har som mål å gjøre disse farkostene enda bedre egnet til å finne og kartlegge klimagasser i havet, ved å ta i bruk avansert dataanalyse inkludert Artificial Intelligence (AI) slik at farkosten kan ta intelligente avgjørelser i sanntid basert på sensormålinger. På denne måten vil farkomsten kontinuerlig optimalisere både kjøremønster og datainnsamlingsparametere slik at interessante funn blir kartlagt i detalj samtidig som farkosten ikke bruker unødvendig mye tid i områder hvor den ikke finner tegn til lekkasje. Dette vil bidra til langt mer effektiv og målrettet kartlegging, og mer verdifulle data. Prosjektet samler fagmiljøer innenfor anvendt matematikk, AI, signalbehandling, autonomi, CCS og oseanografi for å nå dette målet. En viktig del av prosjektet er utvikling av nye metoder og algoritmer både for deteksjon og kartlegging av CO2 og CH4 i havet, og strategier for hvordan farkosten bør bevege seg for optimal kartlegging av mulige lekkasjer. Som en del av prosjektet vil det gjennomføres omfattende sjøprøver i Oslofjorden med to prinsipielt ulike men kompletterende AUVer; HUGIN og Eelume.


Project leader: Ann Elisabeth Albright Blomberg

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11999991

Institution: STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Address: NA