View Project

Norwegian AI Directory

Informasjonsbehandling i etterforskning


Description:

Etterforskning må forstås som en informasjonsbehandlingsprosess. I praksis foregår en innsamling og fortolkning av informasjon i den hensikt å utvikle kunnskap om noe som har skjedd, om hvem som har gjort hva, hvordan, hvorfor, hvor og når. Politiet har tradisjonelt vært gode på informasjonsinnhenting, men har behov for å styrke sine evner til informasjonsbehandling i en tid hvor informasjonsmengdene stadig øker. Etterforskere, som mennesker ellers, har kognitive begrensninger. Vi har liten simultankapasitet og vi har utfordringer med å lagre informasjon i vår hukommelse. Som en løsning på dette forholder vi oss til forenklede tankemønstre som tommelfingerregler og vi konstruerer årsakssammenhenger for å binde informasjon sammen. For å evne å håndtere disse utfordringene støtter etterforskere seg til en etablert hypotesedrevet etterforskningsmetode hvor alternative forklaringer utvikles og testes. Dette er en arbeidsmetode som har nytte av et teknologisk informasjonssystem i utføringen. Etterforskning og informasjonssystemer har hver for seg vært gjenstand for forskning. Teknologer har utviklet systemer som støtter polisiære oppgaver, særlig analyse av store mengder data, digital sporsikring og bruk av kunstig intelligens. Dette er informasjonssystemer som løser avanserte oppgaver, men som i mindre grad har forankring til etterforskningsprosessen. Dette forskningsprosjektet har en ambisjon om å være en brobygger mellom etterforskningsfaget og informasjonsteknologien og utvikle et konseptuelt rammeverk for bruk av informasjonssystemer i etterforskning. Gjennom dette arbeidet søker forskningsprosjektet å legge til rette for at etterforskning i større grad kan utføres slik etterforskning metodisk er definert og derigjennom sikre økt kvalitet i politiets straffesaksbehandling.


Project leader: Mads Skipanes

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Direktorater og andre

Sector: Offentlig sektor

Budget: 1868999

Institution: KRIPOS

Address: NA