View Project

Norwegian AI Directory

KVAL: Development of Clinical assay to predict treatment response in breast cancer


Description:

En fellesnevner for moderne kreftbehandling er behovet for nye metoder som kan predikere hvilke pasienter som vil ha nytte av tilgjengelige behandling, såkalt presisjonsmedisin. Dette konseptet har som mål å gi rett medisin til rett person til riktig tid. Hvordan kan så dette målet oppnås? En viktig informasjonskilde er molekylene, i form av for eksempel mRNA og proteiner, som definer komposisjonen til tumoren. Ved å benytte data fra kliniske studier kan vi ved hjelp av maskinlæring finne ut hvilke av disse molekylene som tilsammen kan danne signaturer som avslører hvilke pasienter som vil oppnå god respons på utvalgte behandlinger. Ved bruk av denne metoden har vi laget en prediktiv respons signatur kalt ViRP. Denne kan forutsi hvilke brystkreftpasienter som bør få tilbud om behandling hvor legemiddelet bevacizumab blir gitt i tillegg til standard kjemoterapi. Bevacizumab er et anti-angiogenisk legemiddel som hindrer tilvekst av blodårer i tumor og har vist seg svært tilfredsstillende som i behandling av flere typer kreft, med unntak av brystkreft. Grunnet manglende generell effekt tilbys dette legemiddelet ikke til denne pasientgruppen i dag på tross av at det er godkjent for bruk. Vi jobber nå med å sette opp en ny prospektiv klinisk studie hvor vi benytter Vår ViRP signatur til å velge ut pasienter for denne behandlingen. Vårt mål er at ViRP signaturen skal få bred klinisk anvendelse, og vi er derfor avhengige av en kommersialiseringsstrategi som kan avdekke hvordan det kan oppnås.


Project leader: Lise Rødsten

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 499999

Institution: INVEN2 AS

Address: