View Project

Norwegian AI Directory

KVAL: CHRONOS – A tool for early detection of brain-tumor progression


Description:

Brain tumors are among the deadliest forms of cancer. The primary goal of tumor treatment is to decelerate tumor growth. After decades of research, only half of the patients respond to any form of treatment, and survival outcome has hardly improved. A reason for this is a one-size-fits-all treatment decision-making process that does not do justice to the time of diagnosis and inherent heterogeneity of the disease. The critical challenge for the patient and treating physician is the lack of a robust approach for assessing treatment response early. At the early stages, tumors can be small, asymptomatic, and undetectable by conventional means. Today, up to a year of follow-up exams may be required to confirm whether the treatment works. Moreover, a new drug or change in treatment have little impact if the intervention is initiated at a late stage. For a patient with short life expectancy, this timeline is unacceptable. A new diagnostic paradigm is needed to catch tumor growth before the cancer becomes symptomatic and clinically diagnosable by conventional methods. Scientists at department of Radiology and Nuclear Medicine at Oslo University Hospital have developed an automatic decision-support system, CHRONOS, for early detection of brain-tumor growth and treatment response. CHRONOS, can reveal progression up to half a year earlier than traditional means. CHRONOS utilizes magnetic resonance imaging (MRI), advanced mathematical models and machine learning, and can be implemented as a software on both existing and new MRI scanners. The tool will provide tailor-made personalized assessments of brain cancer and allow large improvements in survival rates. This Qualification project aim to establish industry interest, assess market potential and business opportunity, and secure intellectual property rights. Hjernesvulster er blant de dødeligste kreftformene. Hovedmålet med behandling av hjernesvulst er å bremse svulstveksten. Etter flere tiår med forskning er det fortsatt bare halvparten av pasientene som har noen form for effekt av behandlingen, og overlevelsesratene har knapt blitt bedre. En grunn til dette er at beslutningsprosessen i behandlingen er lik for alle og tar ikke høyde for diagnosetidspunkt og at sykdommen utvikler seg ulikt pasient til pasient. Den kritiske utfordringen for pasient og lege er mangelen på en robust tilnærming for å vurdere behandlingsrespons tidlig. På de tidlige stadiene kan svulster være små, uten symptomer og umulige å oppdage på vanlige måter. I dag kan det ta opptil ett år med oppfølgingsundersøkelser for å bekrefte om behandlingen i det hele tatt virker. Dessuten har det å gi pasienten et nytt medikament eller endring i behandling liten effekt dersom behandlingen settes i gang på et sent stadium. For en pasient med kort forventet levetid er denne tidslinjen uakseptabel. Et nytt diagnostisk paradigme er nødvendig for å fange opp svulstvekst før kreften blir symptomatisk og klinisk diagnostisert med vanlige metoder. Forskere ved avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus har utviklet et automatisk beslutningsstøttesystem, CHRONOS, for tidlig påvisning av hjernesvulstvekst og behandlingsrespons. CHRONOS, kan avsløre utvikling opptil et halvt år tidligere enn tradisjonelle metoder. CHRONOS bruker magnetisk resonansavbildning (MRI), avanserte matematiske modeller og maskinlæring, og kan implementeres som programvare på både eksisterende og nye magnetisk MRI-skannere. Verktøyet vil gi skreddersydd, persontilpasset vurderinger av hjernekreft og føre til store forbedringer i overlevelsesrater. Dette kvalifiseringsprosjektet tar sikte på å etablere industriinteresse, vurdere markedspotensial og forretningsmuligheter og sikre immaterielle rettigheter.


Project leader: Elin Melby

Started: 2022

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 499999

Institution: INVEN2 AS

Address: