View Project

Norwegian AI Directory

Prescriptive Analytics to Optimize Power Grid Operations and Planning Based On Energy Storages and Human Energy Behaviour in Northern Norway


Description:

Dette nærings-PhD prosjektet er et samarbeid mellom Arva AS og UiT Norges Arktiske Universitet. Vi skal forske på hvordan store batterier, andre energitelagringsteknologier og dulting (eng: nudging) av menneskelig energiatferd best kan tas i bruk for å komme kraftnettet til nytte. Det grønne skiftet og generelt økt kraftforbruk medfører et behov for å investere i ny infrastruktur, slik som kraftledninger og transformatorstasjoner. Dette er kostbart, tar tid og byr på miljømessige problemstillinger. Vårt arbeid tar til sikte på å gi regionalnettselskaper alternative løsninger som bidrar til å rigge nettet for den økte kraftetterspørselen. Dette gjør vi gjennom kunnskapsheving og utvikling av metodikk og anvendte preskriptiv analyse-verktøy. Prosjektet tar utgangspunkt i kraftnettet på Nord-Senja og Tromsøya i Nord-Norge med sine forskjellige regionale utfordringer. På Nord-Senja har Arva nylig installert to batterienergilagring-systemer (eng: BESS), og PhD-prosjektet vil bruke data og nye resultater for å drifte disse. Vi vil utvikle et beslutningsstøtte-verktøy for å utnytte batterikapasitet til flere ulike tjenester. Verktøyet baserer seg på energisystemmodellering og matematisk optimering med innslag av maskinlæring. Målet er å optimere for lønnsom og sikker drift og planlegging. En slik prioriteringsoppgave kalles også tjenestestabling. På Tromsøya skal vi videreutvikle metodikken med beslutningsstøtte for langsiktige teknologiinvesteringer. I tillegg til optimal batteristyring vil det forskes videre på samspillet mellom kraftnettet, hydrogeninfrastruktur, og fjernvarme, samt bruken av dulting for å endre folks energiatferd. Kort oppsummert, målet er å forbedre kortsiktige utnyttelse av kraftnettet og redusere behovet for langsiktige investeringer i infrastruktur.


Project leader: Julien Moisan

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1916999

Institution: ARVA AS

Address: