View Project

Norwegian AI Directory

Artificial intelligence for personalised medicine in depression


Description:

Psykiatriske sykdommer rammer flere hundre millioner mennesker over hele verden. Mest utbredt er depresjon, som forårsaker store lidelser for både pasienter og familier, samt høye samfunnskostnader knyttet til sykefravær og behandling. Behandling av depresjon involverer ofte bruk av antidepressive medisiner. Ulike typer antidepressiva er tilgjengelige for klinisk bruk. Disse skiller seg noe i terapeutisk effekt og bivirkningsprofiler. Imidlertid virker de alle ved å øke noradrenerg og/eller serotonerg signaloverføring i hjernen. De mest brukte medisinene er de selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Det er stor individuell variasjon i klinisk effekt og forekomst av bivirkninger hos ulike pasienter som får samme antidepressiv behandling. For SSRI-ene rapporteres det at behandlingen er vellykket hos kun en tredjedel av pasientene, mens de resterende får ingen eller begrenset effekt mot depressive symptomer eller må avbryte behandlingen på grunn av bivirkninger, f.eks. seksuell dysfunksjon eller søvnforstyrrelser. De underliggende mekanismene for denne variasjonen er komplekse, alt fra sykdommens biologiske eller biokjemiske heterogenitet, farmakogenetiske eller ikke-genetiske forskjeller i levermetabolisme, hjernedistribusjon og reseptorfølsomhet, samt antidepressiv polyfarmasi, dvs. samtidig bruk av medisiner med lignende virkemåte. Hensikten med persontilpasset medisin (presisjonsmedisin) er å overvinne utfordringene nevnt ovenfor ved å kunne forutsi og velge den typen medisin og dosering med størst sjanse for vellykket behandling. Dette krever utvikling av elektroniske beslutningsstøttverktøy basert på algoritmer som kan implementeres i klinisk praksis for å veilede legene i å forskrive best mulig antidepressiv behandling til hver enkelt pasient. Målet med ArtiPro-prosjektet er å trekke ut data fra relevante kilder ved hjelp av kunstig intelligens for å generere algoritmer som kan integreres i elektroniske systemer for optimal bruk av antidepressiva.


Project leader: Espen Molden

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 2999999

Institution: DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS

Address: