View Project

Norwegian AI Directory

Nytte av samtaleagent, kunstig intelligens og maskinlæring i mestring av helseutfordringer og endring av levevaner


Description:

Kan samtaleagenter med kunstig intelligens og maskinlæring være en støtte i mestring av helseutfordringer og endring av levevaner? Studien vil undersøke nytten av disse teknologiene. Økende gjennomsnittlig levealder, endrede levevaner og en forventet knapphet på ressurser i helsetjenestene er utfordringer vi møter de kommende år. Innovative teknologier kan være nyttige virkemidler i møte med disse utfordringene. Samtaleagenter som bygger på kunstig intelligens og maskinlæring, kan levere tilpasset opplæring over lengre tidsrom. Dette krever imidlertid at de bygger på kvalitetssikret og faglig oppdatert kunnskap. Det krever også at det forskes på bruk og nytte av teknologiene. Monografien inneholder blant annet en kunnskapsoppsummering, utforming og implementering av samtaleagent, samt en vurdering av nytten for en konkret pasientgruppe med en kronisk tilstand. Kvalitativ metode egner seg for beskrivelse meningsinnhold i brukernes opplevelser og semistrukturerte intervju vil anvendes. Tverrfagligheten i prosjektet er noe av dets styrke, da det trekker veksler på kulturell og samfunnsmessig forskning i digital kultur, på praktisk pedagogisk informatikk og læringsteori fra e-læringsmiljøet i Helse Vest, og på samfunnsmedisinsk forskning på bruk av teknologi i mestring av kroniske tilstander. Dette samarbeidet gir et godt grunnlag for å sikre ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation), noe som er essensielt når vi utvikler nye teknologier som skal inngå i dagliglivet til pasienter. Intenderte og ikke-intenderte effekter av teknologien, og det kulturelle og etiske perspektivet vil tas med gjennom hele prosjektet. Resultatene av studien vil være bidrag i arbeidet med å løse utfordringer i samfunnshelsen. Funnene vil ha høy grad av overførbarhet til andre grupper med helseutfordringer og videre utvikling av samtaleagenter i mestring av disse.


Project leader: Cathrine Bjorvatn

Started: 2017

Ends: 2022

Category: Helse Vest RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 1644000

Institution: HELSE BERGEN HF

Address: Bergen