View Project

Norwegian AI Directory

SEMES - Smart Emergency Medical Services for Cerebral Stroke


Description:

SEMES ønsker å bedre beslutningsstøtten for de akuttmedisinske tjenestene for diagnostisering av akutt hjerneslag ved hjelp av smart teknologi. Dette skal sikre den enkelte pasient riktig og rask behandling og et mer effektivt og samfunnsøkonomisk pasientforløp. Forprosjektet skal gjennom kartlegging av utfordringer, eksisterende løsninger og kompetanse legge grunnlaget for et hovedprosjekt. Kartleggingen skal gjennomføres via to workshops samt en studietur til et ledende senter for prehospital diagnose av hjerneslag. I forprosjektet vil en søke å finne gode partnere med utfyllende kompetanse for et hovedprosjekt. Et hovedprosjekt vil basert på kompetanse fra de kommunale-, spesialist- og akuttmedisinske-tjenestene utvikle digitale beslutningsstøtteverktøy basert på smarte sensorer og kunstig intelligens. Dette vil gjøre kompetansen til spesialistene tilgjengelig der pasienten er og sikre riktige beslutninger tidlig i det akuttmedisinske tjenesteforløpet. Brukerinvolvering vil bli sikret innenfor de akuttmedisinske tjenestene samt for pasienter. De akuttmedisinske tjenestene vil være representert gjennom RAKOS som har nært samarbeid med ambulansetjenesten og medisinsk nødmeldetjeneste; operativt personell vil bli involvert. Pasienter vil være representert gjennom pasientinteresseorganisasjoner.


Project leader: Anders Erik Liverud

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Helse Vest RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 292209

Institution: Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest

Address: Stavanger