View Project

Norwegian AI Directory

Digital patients: tilrettelegge for digitale, sikre, persontilpassete og skalerbare helsetjenester


Description:

Digitale og persontilpassete helsetjenester har potensiale til å gi befolkningen bedre og mer tilpassete helsetjenester og samtidig effektivisere tjenestetilbudet og dermed redusere kostnader. For at dette skal bli en realitet, må eksisterende data og teknologi knyttet til helse og helsetilstand samordnes og utnyttes mer effektivt enn i dag. Dessuten må pasienter og befolkningen forøvrig få mulighet til å se og forstå slike data slik at de selv kan styre helseatferd og bruken av helsetjenester. Et vesentlig hinder for oppskalering og implementering av slike løsninger er knyttet til usikkerhet rundt håndtering av sensitive personopplysninger, samt dårlige og lite standardiserte brukergrensesnitt. I tillegg kommer en rekke endringer knyttet til data og personvern i EU/EØS området som vil få betydning for hvordan digitale, persontilpassete helsetjenester vil kunne utvikles i årene fremover. Digital Patients har som overordnet mål å koble ledende norske miljøer innen Big Data, kunstig intelligens, kommunikasjon og datasikkerhet sammen med tilsvarende sterke miljøer innen medisinsk forskning, epidemiologi og utvikling av helse-og velferdsteknologi. Hensikten er utvikle et felles kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å innta en lederrolle nasjonalt og internasjonalt innenfor utviklingen av digitale, sikre, persontilpassete og skalerbare helsetjenester for pasienter i både ressurssterke og mindre ressurssterke deler av Europa.


Project leader: Charlotte Johanne Haug

Started: 2018

Ends: 2020

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 2e+06

Institution: SINTEF AS

Address: Trondheim