View Project

Norwegian AI Directory

AMK SIMULATOR


Description:

Forprosjektet skal lage en plan for å utvikle en AMK simulator som er fleksibel og tilpasses til en hver arbeidssituasjon. Vider skal det utvikles treningsscenario som omfatter alt fra teknisk, medisinsk og kommunikasjons ferdigheter. Samarbeidspartene vil fordele oppgavene seg i mellom, og har jevnlige samarbeidsmøter for koordinering og oppdatering. RAKOS er prosjekteier. RAKOS og AMK ved Stavanger Universitetssykehus har medisinsk kompetanse og erfaring og har tilgang til operativt personell på alle nivåer som vil involveres i forprosjektet etter behov. Headroom er leverandør av teknologiplattform og vil i forprosjektet beskrive denne 1:1 simulatorteknologiplattformen. Denne teknologiplattformen vil gjøre seg bruk av alle underliggende AMK systemer; hardware og software. På toppen av dette vil det være ulike læringsmoduler. En av hovedmodulene vil være kommunikasjonsmodulen. Metodikk og design av kommunikasjonsmodulen vil utarbeides av Somsagt. Somsagt vil levere i skriftlig format en beskrivelse av dialog og funksjonalitet i brukergrensesnittet av simuleringen for den angjeldende modulen. Dette vil skje i nært samarbeid med Headroom og må foregå slik for å gi optimal funksjonalitet for personellet som skal læres opp. Teknikk og pedagogikk må gå hånd i hånd. Forprosjektet leder opp til hovedprosjektets samarbeidskonstellasjoner ved at bidragsyterne får erfaring med å jobbe sammen og mulighet til å bestemme legal struktur for hovedprosjektet. AMK simulatoren består av 3 hovedkomponenter: Innhold, Metodikk og Teknologi Teknologivalg, system design og arkitektur vil bygge på hvilket innhold og hvilken metodikk som velges for å levere læringsinnholdet. Læringsinnholdet vil basere seg på formålet ved AMKs oppdrag, videreført til læringsmål og til slutt til læringsmoduler. Disse læringsmodulene skal gi ansatte (individuelt og som gruppe) en målrettet og systematisert tilnærming til opplæring som igjen skal gi best mulig faglig ytelse på jobben.


Project leader: Thomas Werner Lindner

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Helse Vest RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 300000

Institution: Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest

Address: Stavanger