View Project

Norwegian AI Directory

Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk


Description:

Lerow AS ble etablert i 2006 og har base på Hitra. Selskapet driver med inspeksjon og vedlikeholdstjenester på oppdrettsmerder for selskaper som Lerøy, SalMar og Marine Harvest. Selskapet har 6 servicefartøy og 6 ROV. Selskapet arbeider kontinuerlig med FoU-prosjekter. I forskningsprosjektet skal vi utvikle og teste fartøysbaserte operasjoner tilpasset eksponert havbruk. Løsningen skal sikre oppdretter høy grad av oppe-tid med sikkerhetsaspektene ivaretatt innenfor de nivå av vær eksponering som det dimensjoneres for Størrelse på anleggene som brukes innenfor merdbasert oppdrett har utviklet seg betydelig sammen med ønsket økt produksjon, og trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres i mer eksponerte områder. Systemer knyttet til instrumentering og automatisering har ikke utviklet seg i samme hastighet. Det er derfor et stort behov for nyskapninger og løsninger som muliggjør høy oppe-tid også på mer eksponerte lokaliteter ved å utvikle å teste nye metoder og prosedyrer. Forskningen i prosjektet skal bidra til å løse utfordringer knyttet til: 1 kvalifikasjonstester for å dekke krav til dokumentasjon iht bruk av ROV, autonome systemer, robotikk og arbeidsplattformer på eksponerte lokaliteter 2 krav til design av maritime autonome systemer, baneberegning, navigasjon og bevegelsesstyring 3 analysere mulighetsrom og begrensinger i operasjonene for autonome og semi-autonome undervannsfarkoster 4 kravene til kontroll av robot manipulatorer for akvakulturvirksomhet 5 metoder for semi-autonom traversering av oppdrettsnøter 6 metoder for forbedret sporbarhet i forbindelse med logging, datafangst og dokumentasjon i forbindelse med farkostens 7 krav til robuste farkoster og arbeidsplattform med integrerte løsninger knyttet til landing av ROV i merd over/under vann 8 planlegge, gjennomføring, analysere og dokumentere uttesting på skjermede og eksponerte lokaliteter med produksjonsovervåking og biomasse/fiskevelferdsdata


Project leader: Walter Caharija

Started: 2018

Ends: 2020

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 2576212

Institution: Ingen

Address: NA