View Project

Norwegian AI Directory

Intelligent beslutningsstøtteverktøy for bedre utnyttelse av fleksibilitet fra vannkraft


Description:

Prosjektet skal utvikle ny innovativ beslutningsstøtte for fleksibilitetsutnyttelse av vannkraft. Målet er å gjøre vannkraft bedre til å støtte opp under det grønne skiftet gjennom å frigjøre mer potensiell fleksibilitet for balanse- og reservemarkedene intradag og på den måten også muliggjøre introduksjon av mer sol- og vindkraft. Løsningen skal bidra til mer optimal markedsdeltagelse samt forbedret produksjonsplanlegging og styring. Aktualiteten er stor på grunn av at kraftmarkedene er i endring med økende prisvolatilitet, nye produksjonsteknologier og nye lokale markedsplasser der intradag og systemtjenester vil bli mer dominerende. Optimal bruk av serievassdrag med begrenset reguleringsevne vil øke verdiskapingen for aktørene og samfunnet. I prosjektet vil vi utnytte mulighetene som digitalisering i energibransjen gir, med stadig større datamengder tilgjengelig fra sensorer i felt og stasjoner, og stadig mer sanntidsoperasjoner hvor automatisering vil bli en suksessfaktor for å lykkes. Vi skal utvikle en helhetlig løsning basert på maskinlæring i samspill med formelle optimeringsmetoder, for optimal utnyttelse av vannkraft i et kort- og mellomlangt tidsperspektiv. Løsningen vil inkludere ny beregningsmodell og hybrid prediksjonsmodell basert på modell- og datadrevne metoder for å forbedre beslutningsstøtten for utnyttelse av fleksibilitet fra serievassdrag med liten reguleringsevne. Vi vil utvikle nye innovative løsninger for presentasjon av komplekse resultater, inkludert sensitivitetsanalyser, som bygger på forskning innenfor menneske-maskin interaksjon. Dette vil gi mulighet for langt mer optimal utnyttelse av vannkraftressursene i et fleksibilitetsperspektiv og bidra til en smidigere operativ beslutningsprosess i og utenfor Norden. Den underliggende modellen vil ta høyde for et kraftsystem og en markedsstruktur i endring, og den nye løsningen skal integreres mot eksisterende programvare for å muliggjøre en rask kommersialisering.


Project leader: Bjørn Holmvik

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 10800000

Institution: VOLUE TECHNOLOGY AS

Address: Trondheim