View Project

Norwegian AI Directory

Konferanse: Mathematical Modelling in Metallurgical Industry


Description:

Design og drift av metallurgiske prosesser er gradvis blitt forbedret basert på industriell erfaring, forskning, moderne prosesstyring, nye og/eller forbedrede målinger, osv. Prosessene er imidlertid svært kompliserte, og mange forhold er ikke tilstrekkelig forstått. Matematisk modellering kan anvendes for å øke innsikten, og gi et nødvendig bidrag til at industrien kan løse dagens og fremtidens utfordringer. Ved hjelp av matematisk analyse vil man kunne få innsikt i mange grunnleggende forhold og sammenhenger. De matematiske formlene danner også grunnlaget for å kunne foreta beregninger/simuleringer ved bruk av moderne datautstyr og programvare. Disse kan være til hjelp for prosessforståelse, prosessforbedring og nyskaping. Digitalisering, datadreven modellering er en annen innfallsvinkel der man søker etter mønstre i store mengder data. Årets konferanse vil også belyse dette temaet og drøfte hvordan de to typene modellering kan utfylle hverandre. Gjennom denne konferansen vil flere aktuelle problemstillinger bli belyst og diskutert, noe som vil stimulere til forskning innen relevante problemstillinger. Økt forskning og innovasjon på dette området vil øke bedriftenes konkurranseevne. Konferansen vil bidra til å knytte det akademiske miljøet nærmere industrien og bidra til økt forskningsrelevans og innovasjon. Konferansen skal omfatte følgende deler - Industrielle behov innen metallurgisk modellering - Tradisjonelle, fysikalsk baserte modeller - Digitalisering, datadreven modellering Detaljert program utarbeides i løpet av juni 2018. En konferanse innen matematisk modellering for metallurgisk industri ble arrangert i Kristiansand i 2015. Ved avslutning var det en sterk interesse for ny, tilsvarende konferanse om ca. 3 år.


Project leader: Svenn Anton Halvorsen

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 25000

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD KRISTIANSAND TORDENSKJOLDS GATE

Address: Kristiansand