View Project

Norwegian AI Directory

Økosystembasert forvaltning - utvikling av fagsystemer og indikatorer for bærekraftig bruk av vassdrag og nedbørfelt


Description:

Prosjektet skal bidra til å videreutvikle fagsystemer og tilrettelegge forvaltningsverktøy til en mer økosystembasert og treffsikker forvaltning av norsk natur, slik Stortinget legger opp til gjennom handlingsplan for naturmangfold, og bidra til flere av FNs vedtatte bærekraftsmål. Resultatene fra dette prosjektet skal bidra inn i utvikling og testing av fagsystem for økologisk tilstandsvurdering, som på sikt skal bli grunnlaget for sektorovergripende forvaltningsmål for alle hovedøkosystemer. Prosjektet skal gjennomføres som et tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, NINA og Miljødirektoratet. I tillegg vil ulike internasjonale eksperter fra forskning og forvaltning i relevante land bli invitert med på deler av aktivitetene, bl.a. for å høste erfaringer fra god forvaltningspraksis der økosystem-indikatorer har bidratt til bærekraftig utvikling. Det skal utvikles og testes metoder for bruk av fjernmålte og annen automatisert kartlegging og overvåking av økologisk data. Sentralt blir å tilrettelegge slike data til kostnadseffektive indikatorer og tiltaksmål for økologisk tilstand som kobler erfaring fra vannforvaltning, med tilsvarende behov innenfor terrestriske økosystem, der både målstruktur og metodikk er mindre utviklet. Prosjektet skal bidra til å utvikle og teste nye anvendelser av fjernmålte data, bl.a. gjennom GIS- modeller med kobling av ulike GEO-refererte data med nedbørfelts-eksempler for norske forhold. Prosjektet skal analysere og videreutvikle indikatorer for klassifisering av økologisk tilstand utfra menneskeskapte påvirkning; særlig arealbruk og fysiske endringer mens også andre forhold som virker på tvers av hovedøkosystemene. Dette skal forbedre muligheten for samlet vurdering og det resultatene skal legges til rette for aktuelle forvaltningsmål for ulike naturtyper. Forvaltningsmål skal utvikles/foreslås av forvaltningen og bestemmes av politikerne, men indikatorene for økologisk tilstand i fagsystemet skal måle om forvaltningsmålene nås.


Project leader: Jo Halvard Halleraker

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 1700000

Institution: MILJØDIREKTORATET

Address: Trondheim