View Project

Norwegian AI Directory

Emergency Medical Communication Center (EMCC) Simulator and Artificial Intelligence Assistant for EMCC Operators


Description:

Sitat fra «Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudene i Norge»: «I nesten alle henvendelser finner ombudene elementer av mangelfull eller dårlig informasjon. God og hensiktsmessig kommunikasjon mellom helsepersonell og de som mottar tjenestene, inkludert deres pårørende, er avgjørende for pasientsikkerheten.» Bakgrunn for prosjektet Antall henvendelser til AMK-sentralene var 929 178 i 2016. Sentralene har ansvaret for å håndtere primærressurser tilsvarende ca NOK 13 mrd (beløpet inkluderer kun ambulanse- og luftambulansetjenester). En forbedring/effektivisering på kun 1% utgjør hele NOK 130 millioner. Basis for den medisinske beslutningsprosessen i AMK er nedfelt i 38 algoritmer i «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp» (NMI). En nylig avlagt doktorgrad tyder på at det er varierende grad av etterlevelse av NMI (Ellensen et al.,2014). For krisekommunikasjonen -altså selve samtalemetodene med innringer, er det foreløpig ikke nedfelt noen algoritmer for AMK. Det finnes ingen standardisert rekruttering, utdanning eller etterutdanning for AMK-operatører. Ferdighetsnivået til operatørene er ikke basert på systematisk opplæring i psykologiske virkemidler i krisekommunikasjon. Prosjektet skal bygge første trinn i denne standardiseringen, basert på metoder fra medisinsk kommunikasjonsforskning og påvirkningspsykologi. Det vil bli bygget en kopi av en AMK-sentral og første modul av et standardisert treningsprogram for kommunikasjon med innringer. Fokuset på helseeffekter er avgjørende, for eksempel tid fra innringing til start HRL. Alt dette i et full-elektronisk grensesnitt. Ferdighetstreningen vi utvikler bygger på to fundamentale datakilder: 1) Empirisk forskning innenfor helsepersonell-pasient-kommunikasjon. 2) Lydloggene gjør det klart hva som går galt og når. For et trenet øre dokumenterer de imidlertid også mangel på presisjon og verdiskaping også når det ikke går galt, men hvor det kunne gått bedre.


Project leader: Arne Hansson Rannestad

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 75000

Institution: HEADROOM LIFE SCIENCE AS

Address: Stavanger