View Project

Norwegian AI Directory

Ny sensorikk og maskinlæring for optimal utfôring, redusert slamproduksjon og bedre vannmiljø i lukkede anlegg


Description:

Landbasert produksjon av fisk er i raskt vekst, både i biomasse og i variasjon av arter, og når det gjelder smolt og post-smolt viser industriel spesielt interesse for å produsere post-smolt opp til 1000 g. Resirkulasjonsanlegg (RAS) velges normalt for vannbehandling ved nybygg, og anleggene blir stadig større. Det blir derfor stadig viktigere å kunne observere, tolke, avgjøre og handle på et rasjonelt og etterprøvbart grunnlag. SINTEF har introdusert Precision Fish Farming som et konsept der målet er å benytte metoder innenfor instrumentering, reguleringsteknikk og matematisk modellering for å monitorere, styre og dokumentere produksjonen. Hovedfokus i YNGELSENS vil være å utvikle nye, kamerabaserte sensorer for å overvåke og parameterisere (tallfeste) fiskeatferd og knytte atferd opp mot regulering og optimalisering av utfôring for å redusere slamproduksjon og bedre vannkvalitet. Disse sensorene finnes ikke i dag og vil kunne gi uvurderlige, objektive målinger i sanntid. I dag er røkting av yngelen erfaringsbasert og subjektiv, i tillegg til intervallbasert. Dermed kan en ikke beskrive og dokumentere atferden kvantitativt. Metodeutvikling for å beskrive atferden omfatter for eksempel fôratferd / respons, posisjon i tank mellom fôringer, individuelle variasjoner og avvik i svømmemønster, størrelse og farge, og respons på ekstremverdier i vannmiljø. Vannmiljøet monitoreres og skal via labforsøk relateres til videoanalyse. Hydrogensulfid (H2S) er en betydelig biologisk risikofaktor i RAS. En typisk reaksjon hos fisk på H2S eksponering er flukt og unngåelse av områder med forhøyede konsentrasjoner. Systematisk adferdsovervåkning har derfor et høyt potensial for å indikere forhøyede H2S konsentrasjoner i RAS. Potensialet med sensorer som beskrevet over er blant annet styrt utfôring slik at det blir mindre slam, mindre potensielt skadelige sulfatreduserende bakterier (SRB) som kan produsere H2S, samt mer robust smolt med bedre fiskehelse og fòrfaktor.


Project leader: Torfinn Solvang

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6000000

Institution: MOWI NORWAY AS

Address: Bergen