View Project

Norwegian AI Directory

TITAN - A Test Suite Optimization Technology


Description:

FORNY-TITAN-prosjektet skal verifisere det teknologiske grunnlaget til, og utvikle en kommersialiseringsstrategi for, TITAN - en test-optimaliseringsteknologi som er utviklet ved Simula. TITAN er en ny teknologi for testing som henvender seg til selskaper som utvikler familier av software-baserte produkter, og disse produktene gjennomgår intensiv testing. TITAN øker kvaliteten i produktene og reduserer utviklingskostnadene knyttet til testing. Kjernen i TITAN er basert på kunstig intelligens, og denne teknologien automatiserer og optimaliserer flere stadier i testprosessen. På denne måten økes robustheten og kvaliteten til testprosessene, samtidig som kostnadene ved selve testingen går ned. TITAN har blitt utviklet igjennom et to års intensivt forsknin gsprosjekt ved Certus-senteret for verifisering og validering av software. Certus er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ligger ved Simula Research Laboratory. Teknologien TITAN har blitt verifisert igjennom en pilotstudie hos Cisco Systems Norge og deres produkter innenfor videokonferansesystemer. Pilotstudien har demonstrert at det er mulig å spare 20% av ressursene knyttet til testing i forhold til gjeldende industriell praksis. FORNY-TITAN-prosjektet vil verifisere denne teknologiens anvendelse for et større marked, samt utvikle en kommersialiseringsstrategi for TITAN. Prosjektet vil evaluere markedspotensialet til teknologien og verifisere forretningsmodellen for kommersialiseringen av TITAN. Dette omfatter ferdigstilling av relatert e spørsmål knyttet til IPR og utviklingen av en forretningsplan. Basert på markedsundersøkelser og kundeprofiler vil det også kunne identifiseres teknologiske forbedringspunkter til produktet. Etter prosjektperioden vil teknologien TITAN være klar til kom mersialisering.


Project leader: Dusica Marijan

Started: 2014

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2560000

Institution: SIMULA INNOVATION AS

Address: Bærum