View Project

Norwegian AI Directory

Hierarchical Reinforcement Learning Models with Applications in Radio Resource Management


Description:

Hensikten med prosjektet er å utvikle nye maskinlæringsmetoder for å løse problemer innen feltet styring og kontroll av hjemmenettverk. Hovedproblemet i hjemmenettverk er å kontrollere og fordele de begrensede ressursene i det ulisensierte radiospekteret. Mangelen på styring av radioressursene forårsaker uforutsigbar tjenestekvalitet for sluttbrukerne, noe som resulterer i dårlige brukeropplevelser. Eksisterende metoder er ikke i stand til å levere god styring av radioressursene på grunn av mengden og variasjonen i tilkoblede enheter og bruksmønstre. Det er ikke lenger mulig å stille inn rutere på en slik måte at alle brukere får en god brukeropplevelse uten å ha kontinuerlig måling og kontroll av ressursbruken. Det har dukket opp mange metoder innen feltet maskinlæring i senere år som virker lovende for å løse disse utfordringene, men mer forskning kreves. Det har blitt gjort en god del forskning på bruk av maskinlæringsmetoder for nettverksoptimalisering, med oppmuntrende resultater. Mye av den eksisterende forskningen baserer seg på simulerte nettverk. I dette prosjektet vil forskningsspørsmålene i hovedsak besvares gjennom empiriske studier utført i faktiske hjemmenettverk. Domos har tilgang til et stort antall hjemmerutere. Innsamlet data fra disse ruterne, samt muligheten til å kontrollere innstillingene på ruterne, danner grunnlag for å kjøre eksperimenter og empirisk evaluere både prediksjonsmodeller og kontrollmetoder i stor skala. Dette muliggjør bedre vurdering av hvilke av de eksisterende metodene som fungerer best i praksis, og danner grunnlag for forskning på hvordan eksisterende metoder kan videreutvikles og forbedres. Radionettverk har en spesiell hierarkisk struktur, og dette skaper utfordringer som gjør at man ikke bare kan plugge inn eksisterende maskinlæringsmetoder. Ny forskning må til for å tilpasse eksisterende maskinlæringsmetoder til de aktuelle problemene, og her vil det skapes både ny kunnskap og nye ferdigheter.


Project leader: Olav Nedrelid

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1662000

Institution: DOMOS AS

Address: Oslo