View Project

Norwegian AI Directory

Automatisk oljesølovervåking og risikovarsling fra satellittdata


Description:

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. Tidlig varslin g av oljesøl er viktig for å begrense potensielle miljøskader, men også for å ta miljøsyndere og dermed bidra til færre ulovlige utslipp. I dag blir slik overvåking gjennomført med manuell inspeksjon av satellittbaserte radarbilder. For effektiv overvåk ing er det viktig å kunne overvåke store områder og kontrollere dem ofte. Manuell inspeksjon kan da bli for kostnadskrevende og lite effektiv, spesielt i global målestokk. Kongsberg Satellite Services (KSAT) vil utvikle en forbedret og automatisert olje søltjeneste som er i stand til å håndtere den store datamengden en global tjeneste medfører for å realisere det globale markedspotensialet. Samtidig vil tjenesten tilfredsstille nye brukerkrav relatert til estimering av risiko for miljøskader (risikovarsl ing) og karakterisering av oljesøl i form av hvor enkel de er å renske opp. Tjenesten vil være unik, da det ikke er andre i verden som tilbyr noe lignende. For å gjennomføre prosjektet vil aktiviteter relatert til automatisk data-analyse, estimering av v ind, bølger og strøm, data-analyse og karakterisering av oljesøl, og risikobasert varsling bli gjennomført. Disse FoU-oppgavene vil bli løst av KSAT i samarbeid med FoU-partnerne Norsk Regnesentral, Norut, Universitet i Tromsø og Metrologisk Institutt. Ut testing og evaluering tjenesten blir utført sammen med utvalgte brukere.


Project leader: Tony Bauna

Started: 2014

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2880000

Institution: KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS

Address: Tromsø