View Project

Norwegian AI Directory

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler


Description:

En økende mengde komplekse saker har økt saksbehandlingstiden i flere av Norges domstoler. For å imøtekomme krav om økt effektivitet går domstolene idag gjennom en omfattende digitaliseringsprosess. Som et ledd i digitaliseringen tar SAKULATOR sikte på å utvikle en datadrevet prediksjonsmodell (Sakulator) for estimering av saksbehandlingstider i domstolene. Sakulator vil (1) bistå dommere i den krevende oppgaven det er å anslå saksbehandlingstider i komplekse saker, og (2) synliggjøre hvilke faktorer som driver saksbehandlingstider opp, og på den måten være et viktig styringsverktøy for dommere i deres arbeid med å planlegge og beramme saker. Sentrale FoU-utfordringer: 1. Generere datasett: Domstolene bruker idag saksbehandlingsverktøyet Lovisa for å registrere informasjon om sakene til behandling. En sentral utfordring er å bearbeide og organisere informasjonen fra Lovisa slik at det kan brukes i Sakulator. 2. Modellutvikling: Målet med Sakulator er å predikere det ukjente (saksbehandlingstid) fra det kjente (saksegenskaper og saksbehandlingsprosesser). En sentral utfordring i prosjektet er å utvikle en modell som fanger opp kompleksiteten i sakene og gir realistiske estimater på saksbehandlingstider. 3. Realisering: En sentral FoU-utfordring å overføre modellen som ligger til grunn for Sakulator til en brukervennlig web-applikasjon som forenkler og effektiviserer hverdagen til brukerne. For domstolene vil det å anvende en kunnskapsbasert prediksjonsmodell synliggjøre hvilke faktorer som påvirker saksbehandlingstider. For dommerne vil det være enklere å ha en effektiv saksstyring dersom de får et tydeligere bilde på hvilke og hvordan disse faktorene driver saksbehandlingstiden opp. Sakulator vil også være et nyttig verktøy i berammingen av saker og i diskusjonen om ressursfordeling mellom domstoler. På sikt vil kalkulatoren kunne skape forutsigbarhet for eksterne aktører, samt innsikt i hvordan de kan bidra til å overholde mål for saksbehandlingstider.


Project leader: Bjørn-Are Lyngstad

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 3734000

Institution: DOMSTOLENE I NORGE

Address: Trondheim