View Project

Norwegian AI Directory

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure


Description:

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn. For at jernbaneinfrastrukturen skal imøtekomme kravene til togtrafikk, samtidig som at sikkerheten opprettholdes, må både skinnegang, sporveksler, strømtilførsel og signalanlegg ha god kvalitet og være godt vedlikeholdt. Prosjekteier Bane NOR bruker i dag i hovedsak manuell arbeidskraft til inspeksjon av jernbaneinfrastruktur, ofte med personell i skinnegangen. Dette krever stans av all togtrafikk for å ivareta sikkerheten til ansatte og passasjerer. Det er spesielt tre tog-faglige inspeksjonsområder hvor behovet er stort for å redusere bruk av personell i skinnegangen (i) inspeksjon av skinnegang, (ii) inspeksjon av sporveksler, og (iii) inspeksjon av kontaktledningssystemet. Visjonen for dette innovasjonsprosjektet er derfor å utvikle en løsning for inspeksjon ved hjelp av kamerabasert datafangst og automatisk bildeanalyse som betydelig effektiviserer inspeksjonen av jernbaneinfrastruktur i form av redusert behov for personell i skinnegang, reduserte personellkostnader og rask og objektiv analyse. Sentrale utfordringer i IARI blir å lage algoritmer som er robuste og som har tilstrekkelig høy ytelse (deteksjons og klassifikasjonsnøyaktig). Vi vil basere metodikken på dyp læring, som har revolusjonert bildeanalyse for flere bruksområder. Forskningsinnsatsen vil være fokusert mot å tilpasse eksisterende generell dyp-lærings-baserte algoritmer til jernbanefaglige formål og å trene disse algoritmene til å gjenkjenne relevante feil, avvik og mangler i henhold til prosjektets mål. Ved et vellykket innovasjonsprosjekt vil Bane NOR implementere automatisk inspeksjon og dataanalyse som en del av den operasjonelle inspeksjonsaktiviteten som allerede foregår, men også investere i innkjøp og innleie av kameraer, droner, datainfrastruktur og datalagring.


Project leader: Arnt-Børre Salberg

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 4000000

Institution: BANE NOR SF

Address: Hamar