View Project

Norwegian AI Directory

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens


Description:

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) gir første hjelp ved livstruende skade eller sykdom utenfor sykehus. Tidlig diagnostikk og og behandling er essensielt for å redde liv. På kort tid tar AMK kritiske vurderinger, livsviktige beslutninger og veileder innringer i førstehjelp. Det er ca. 1 mio. nødsamtaler hvert år, og tallet øker. Det forventes at AMK sine oppgaver øker både i antall og kompleksitet. Jobben er faglig komplekst og krevende, og samhandling mellom innringer og AMK er avgjørende for utfallet. Likevel finnes ingen standardisert utdanning, opplæring, sertifisering eller vedlikeholdstrening for AMK-operatører. Det er behov for styrke kompetansen for å møte disse utfordringene, særlig omkring kommunikasjon, operativ psykologi, språk, og prioriteringskompetanse. Innovasjonspotentiale i prosjektet er at det utvikles en metode for dette. Prosjektet utvikler en fullskala simulator med 1:1 digitalt grensesnitt for alle funksjoner i AMK, og det utvikles virtuelle pasienter med kunstig intelligens (AI). 1:1 simulering betyr at brukerne kan trene i sitt vanlige arbeidsmiljø (in-situ). Dette er en helt ny løsning for kompetansebygging, og AMK kan trene kommunikasjon, klinisk og teknisk kompetanse i en virtuell setting som fremstår realistisk. Som bruker blir man ringt opp av en virtuell pasient, som simulerer realistiske sykdomsbilder og reagerer emosjonelt som en alminnelig innringer. Ved å lytte til lydlogger lærer AI å agere innringer, men også hva som er best praksis for AMK og kan gi tilbakemelding på brukers prestasjon. Læringen fra dialogen i lydloggene, bakgrunnstøy og andre metadata bruker AI også til å gi sanntid råd og anbefalinger, dvs. beslutningsstøtte. AMK-simulator valideres gjennom kvalitative og kvantitative deskriptive observasjonsstudier før og etter implementering av simulator og beslutningstøtte. Prosjektet vil også gjennomføre forundersøkelser og testing på legevakt mtp. å modifisere simulator til legevaktsentraloperatører.


Project leader: Thomas Werner Lindner

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Helse Vest RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 6975000

Institution: Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest

Address: Stavanger