View Project

Norwegian AI Directory

KORNMO - produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn


Description:

I innovasjonsprosjektet KORNMO skal vi utvikle modeller for å optimalisere bærekraftig kornproduksjon og spore kornet «fra jord til bord», gjennom maskinlæring anvendt på data fra hele verdikjeden fra det enkelte skifte, via kornmottak og videre anleggsstruktur til FKAs sluttprodukter. Prosjektet skal bygge ny innsikt og gi verdi for enkeltbonden, FKA og landbruksnæringen som helhet gjennom verdiuttak langs de tre aksene; i) produksjonsoptimalisering, ii) kvalitetsstyring og iii) bærekraft. Gjennom å utnytte de store mengdene data som allerede finnes i FKAs systemer, i kombinasjon med ny data og ny teknologi, skal forskningen i KORNMO bygge fundamentet for verdiøkende tjenester, produkter og rådgivning for bonden, FKA og FKAs kunder 1) Vi vil teste ulike måter å identifisere kornleveranser og aggregerte kornleveranser (etter rullering) gjennom industriprosessen 2) Vi vil undersøke om dype læringsalgoritmer er hensiktsmessige for prediksjon av produksjons-optimalisering og bærekraftsbehov 3) Vi vil undersøke muligheten for å applisere såkalte generative adversarial networks (GAN) for å generere data i tilfeller hvor data ikke eksisterer. Det er et åpent forskningsspørsmål om dette kan brukes til å generere gode nok data for agronomiformål 4) En annen forskningsutfordring er optimalisering mot flere mål. Å løse optimaliseringsoppgaver med flere mål er fremdeles et åpent forskningsspørsmål, siden målene kan ha flere motstridende løsninger Prosjektets funn og resultater vil gjennom FKA komme til anvendelse i den norske verdikjeden for korn og komme hver enkelt kornbonde til gode. Forskningen forventes å ha overføringsverdi både til verdikjeden for korn i andre geografiske markeder og potensielt til lignende verdikjeder og optimaliseringsproblem innen landbruk (eks. dyrking av andre avlinger og melkeproduksjon) og andre sektorer. Kompetanse og erfaringer fra prosjektet vil forøvrig komme til anvendelse for å styrke produkt- og tjenestetilbudet hos prosjektets partnere


Project leader: Sveinung Slyngstad

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11220000

Institution: FELLESKJØPET AGRI SA

Address: Oslo