View Project

Norwegian AI Directory

Autonome sensorer for effektiv flyplassdrift


Description:

Avinor og andre flyplassoperatører har identifisert et voksende behov for automatiserte løsninger innen overvåkning og drift av flyplasser. Samtidig vurderer disse flyplassoperatørene dagens løsninger som uegnet til dette formålet. I dette prosjektet vil vi ta eksisterende drone og sensorteknologi og utvikle systemer for autonom deteksjon av avvik fra de krav en flyplass har til sikker drift. Dette vil omfatte en rekke sikkerhetskritiske elementer innen flyplassdriften. Fremmedlegemer (FOD) på operative flater, vilt og fugl, skilting og lys. Det er ingen effektiviseringsgevinst ved å la en driftsoperatør sitte å overvåke video fra en drone i sann-tid. Vi vil utvikle og demonstrere systemer som detekterer sikkerhetsavvik automatisk fra overvåknings data som samles inn. Disse vil bli basert på ny, men velprøvde metoder fra maskinsyn og maskinlæring. Videre vil vi lage systemer som automatisk genererer hendelses rapporter inn til flyplassens drift og sikkerhetssystemer. Alle kommersielle droner er avhengig av satellittnavigasjon (GPS). Selv om dette kan gi en posisjonsbestemmelse med centimeter nøyaktighet, utgjør dette en sårbarhet. Midlertidig bortfall av GPS signaler for en drone som følge av radioskygge fra bygninger, eller i form av radiostøy (jamming eller spoofing) kan medføre farlige situasjoner med risiko for personell og materiell. Autonom, nøyaktig og sikker navigering nær strukturer for inspeksjon inne på et flyplassområde vil derfor kreve navigasjonssystemer som er robust for korte eller lengre bortfall av GPS signaler. I prosjektet vil vi forske videre på teknologi fra NORCE for sikker navigasjon av droner som ikke avhenger av GPS. Videre vil vi se på operasjonelle prosedyrer og løsninger som muliggjør droneoperasjoner på en slik måte at de ikke påvirker flyplassens ordinære drift.


Project leader: Stian Andre Solbø

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5350000

Institution: OPSCOM SYSTEMS AS

Address: Bodø