View Project

Norwegian AI Directory

Kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet - Sørlandet sykehus HF


Description:

Det pågår en utvikling i helsevesenet, fra dokumentering i fritekst til at man i større grad dokumenterer strukturert informasjon. Flere systemleverandører utvikler for tiden neste generasjon PAS/EPJ-system som i større grad vil ha mulighet for å lagre strukturerte data som kan sammenstilles og presenteres på en måte som er tilpasset det enkelte helsepersonells situasjonsbestemte behov. Et eksempel her er DIPS-Arena for spesialisthelsetjenesten, som gjør bruk av openEHR-arketyper og templater/maler for å strukturere og presentere helseinformasjon. Det forventes at helseforetakene som bruker DIPS Classic i løpet av perioden 2015-2020 gradvis vil fase dette ut og ta i bruk DIPS Arena. Dette gjelder også for helseforetakene i Helse Sør-Øst, herunder Sørlandet sykehus. Gjennom blant annet Stortingsmelding "En innbygger, en journal" fremkommer det at norske myndigheter vil satse mye på eHelse i årene som kommer. Denne satsningen skjer på bakgrunn av forventninger om betydelige gevinster. En viktig forutsetning for å kunne realisere dette er standardisering og strukturering av helseinformasjon slik at informasjonen blant annet kan kommuniseres effektivt og ha gjenbruksverdi for aktørene som samhandler. Forskningslitteratur viser at det i en del tilfeller er et gap mellom postulerte og empirisk demonstrerte gevinster ved innføringen av nye teknologier i helsevesenet. Den viser også at helseinformasjon i varierende grad egner seg for strukturering, og en sentral utfordring fremover vil bli identifisering av helseinformasjon som egner seg for strukturering. Dette kommer også til uttrykk fra det kliniske fagmiljø. Fravær av et rammeverk som muliggjør kunnskapsbaserte og helhetlige vurderinger knyttet til helseinformasjons egnethet for strukturering og motivasjonen for dette, synes å være en utfordring i denne sammenhengen. Dette prosjektet søker å identifisere kriterier for strukturering av helseinformasjon, og i neste omgang definere og evaluere et slikt rammeverk.


Project leader: Even Krogstad

Started: 2014

Ends: 2020

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 1523000

Institution: SØRLANDET SYKEHUS HF

Address: Kristiansand