View Project

Norwegian AI Directory

Latuli - Logistics Asset Utilisation Increase


Description:

Den teknologiske utviklingen gjør at beslutninger om reorganisering av gods og valg av transporttjenester i fremtiden vil tas i logistikk-terminalene og ikke hos speditører som i dag. Produktet MIXMOVE Match styrer varestrømmene i et logistikknettverk med mer enn 25 terminaler spredt over hele Europa, der terminalene spiller en slik rolle. Dette nettverket betjener en vareeier (3M), mens terminalene opereres av forskjellige logistikk-operatører (DHL, DB Schenker, etc.). MIXMOVE Match mottar informasjon om godset før varene ankommer. Beslutningsreglene i MIXMOVE Match gir grunnlag for å instruere operatører eller håndteringsutstyr om splitting av godset i enkeltpakker (hvis nødvendig) og sortering av disse. Sorteringen benyttes til å sikre at alle kjøretøy som forlater en terminal er fulle. Latuli skal erstatte nåværende enkle, manuelle beslutningsregler i terminalene med maskinlæringsalgoritmer basert på stordata-analyse og presis semantisk beskrivelse av tilgjengelige transport-data. Algoritmene skal benytte informasjon (historisk og nåværende) om alle godsbevegelser, transportressurser og infrastruktur i nettverket. Målet er å utvikle «selvlærende» terminaler som hele tiden tar bedre og bedre beslutninger om hvordan gods beveger seg i et logistikknettverk, slik at alle ressurser utnyttes effektivt og miljøvennlig. Logistikknettverket blir da mer dynamisk og gi både kostnadsmessig og miljømessig gevinst for alle aktører som er involvert, samt åpne opp for at det samme nettverket kan betjene flere vareeiere. Algoritmene skal valideres og prøves ut i full skala Elkems forsyningskjeder og i det nettverket av 25 terminaler som benytter den eksisterende utgave av MIXMOVE Match beslutningsregler


Project leader: Jan Tore Pedersen

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4658000

Institution: MIXMOVE AS

Address: Bærum