View Project

Norwegian AI Directory

Tolkning av geotekniske feltundersøkelser ved bruk av maskinlæring


Description:

Geoteknikk omhandler hvordan jord og stein kan brukes som byggeteknisk materiale. Kunnskap om grunnens mekaniske egenskaper danner grunnlaget for forebygging mot jordskred samt prosjektering av fundamentering av alle typer konstruksjoner. For å kartlegge stedlige grunnforhold i enkeltprosjekt utføres grunnundersøkelser, dette både i felt- og i laboratoriet. Manglende deling av data om grunnforhold var ett av punktene som ble trukket frem i Stortingsmelding 15 (2011-2012) «Hvordan leve med farene - om flom og skred», og som svar på dette lanserte NGU i 2013 en nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Der kunne foretak laste opp sine grunnboringsresultater, som siden ville bli gjort tilgjengelige gratis via webportal. Statens vegvesen driver sin egen grunnundersøkelsesdatabase (GUDB), som synkroniseres med NADAG. Inkludert boringer fra GUDB inneholdt NADAG i Januar 2019 registreringer fra over 100.000 borehull. Statens vegvesen har gjennomført et pilotprosjekt som har vist at en enkel maskinlæringsmodell kan trenes med grunnundersøkelsesdata for å identifisere kvikkleire og sprøbruddmaterialer direkte fra trykksonderingsdata. Dette gir bedre detekteringsnøyaktighet enn bruk av jordartsidentifikasjons-diagrammer som tidligere har vært brukt til dette formålet. Dette prosjektforslaget er en videreføring av pilotprosjektet, der store mengder grunnundersøkelsesdata skal undersøkes ved bruk av maskinlæring med studie av sonderingsdataene alene, samt å knytte registreringer fra ulike sonderingsmetoder til fysiske materialegenskaper i samme posisjon målt i laboratoriet. Hovedmålet er å undersøke muligheter for automatisk tolkning av geotekniske feltforsøk, ved å trene både enkle (beslutningstre, støttevektormaskiner, nærnabometoden, …) og mer avanserte matematiske modeller (diverse varianter av nevrale nettverk) på stor mengde av felt- og laboratorieforsøk.


Project leader: Frode Oset

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 1735000

Institution: STATENS VEGVESEN

Address: Lillehammer