View Project

Norwegian AI Directory

The Business of Chinese Business - a study of young Chinese entrepreneurs in times of reform and transition.


Description:

Prosjektet skal, gjennom å se nærmere på kinesiske entreprenørers virksomhet, gi et lokalt fundert grunnlag for å bedre forstå hvordan kinesisk næringsliv utvikler seg. Funnene fra forskningsprosjektet, skal i tillegg til å bli publisert i avhandlingen, brukes til å publisere rapporter og analyser for norsk næringsliv og for relevante aktører i offentlig sektor. Med den økende interessen for Kinas utvikling, som naturlig nok sammenfaller med Kinas stadig økende påvirkning og engasjement i resten av verden, ser vi betydelig potensiale for anvendelse av prosjektresultatene. Det er hevet over tvil at en voksende andel av kinesiske selskaper nå utvikler globalt ledende teknologier, for eksempel innenfor finans og betalingssystemer, kunstig intelligens og som leverandører av 5G-nettet, ofte kalt det nye "supernettet" som gir nye og langt bedre muligheter for å utvikle tingenes internett. Selskapet Tik Tok, som tilbyr et sosialt nettverk der brukerne kan dele korte videoer, er et eksempel på en kinesisk suksess som blir brukt av barn og ungdom over hele verden. Kinas innovasjon og rivende teknologiske utvikling skjer parallelt med en stadig mer autoritær politisk utvikling - en kombinasjon det har vært liten tro på, spesielt i den vestlige verden. Prosjektet skal, gjennom et antropologisk feltarbeid blant kinesiske entreprenører i Beijing, se nærmere på hvordan kinesiske næringslivsaktører manøvrerer, sosialiserer og prioriterer.


Project leader: Joachim Nahem

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1580000

Institution: THE GOVERNANCE GROUP AS

Address: Oslo