View Project

Norwegian AI Directory

SMB-modell: Kredittmodell for små- og mellomstore bedrifter


Description:

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en kredittmodell for små- og mellomstore bedrifter. Små- og mellomstore bedrifter utgjør 99% av alle bedrifter i Norge, og 47% av alle ansatte i privat sektor. Totalt omsetter disse bedriftene for nær 700 milliarder kroner. Samtidig har de over de siste årene, og særlig siden finanskrisen sakket akterut i tilgangen på kapital, sammenlignet med store selskap. I 2006 utgjorde lån til SMB-er nesten 70% av alle nye bedriftsbanklån. I 2015 hadde andelen krympet til 50%, en relativ nedgang på nesten 30%. Vi tror en del av forklaringen på denne nedgangen skyldes mangel på kostnadseffektive og presise kredittmodeller og metoder for å evaluere små- og mellomstore bedrifter. De siste årene har mengden tilgjengelig informasjon om selskaper økt betraktelig, og utviklingen vil fortsette over de neste årene. Med utgangspunkt i denne utviklingen søker dette prosjektet å utvikle en effektiv og treffsikker kredittmodell beregnet på små- og mellomstore bedrifter. Kredittmodellen utvikles i samarbeid med Norsk Regnesentral, og skal ha som hovedma°l a° regne ut sannsynligheten for at et selskap misligholder forpliktelsene sine. Det unike med modellen vil være en innovativ tilnærming til hvilke variabler og informasjon som blir inkludert i modellutviklingen. Ved hjelp av NLP (Natural Language Processing) og Deep Learning og Bayesiansk statistikk kan store mengder data systematiseres og analyseres. Dette vil være særlig nyttig i vurderingen av små- og mellomstore bedrifter, hvor kvalitativ informasjon ofte er av vesentlig karakter. Modellen vil utvikles i tett samarbeid med kredittanalytikere, og anvendes i daglige kredittvurderinger. Det vil gi den gode forutsetninger for å kontinuerlig testes og etterprøves. Sluttresultatet forventes å øke treffsikkerheten til kredittanalyser, samtidig som tidsbruken per analyse reduseres. Dette vil bedre tilgangen på finansiering for SMB-er innen blant annet bærekraft, innovasjon og teknologi.


Project leader: Håkon Sveinssønn Mork

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9148000

Institution: FUNDINGPARTNER AS

Address: Oslo