View Project

Norwegian AI Directory

E114374 - Cerebro En ny og intelligent plattform for automatisk beregning av korrekt skatt på tvers av geografi


Description:

CEREBRO-prosjektet representerer en radikal ny tilnærming til automatiserte skatteberegninger på tvers av forretnings- og myndighetsområder. Den overordnede ideen til prosjektet er å utnytte muligheter innenfor maskinlæring og intelligent automasjon for å effektivisere prosessering av store datamengder tilgjengelig i “shadow payroll”-plattformen utviklet av det Britiske selskapet Certino. Gjennom prosjektsamarbeidet skal Akeo bidra til utviklingen av en optimalisert og intelligent "shadow payroll"-plattform for å predikere skattekostnader og kalkuleringer før et internasjonalt oppdrag eller prosjekt starter. Dette skal oppnås ved å bruke eksisterende datasett og ta i bruk logistisk regresjon og sanntidsdata-teknikker (f.eks Gradient Descent). Første del av prosjektet vil bestå av å teste, utvikle og implementere et maskinlæringssystem som predikerer skatt for selskaper med globale og mobile arbeidsstyrker. Videre skal tjenesten testes i reelle omgivelser med to internasjonale bedrifter før systemet integreres med den eksisterende skyløsningen og siden lanseres i markedet. På sikt skal systemet proaktivt optimalisere hvilke ressurser som settes til ulike oppdrag og oppgave på tvers av land og kontorer, og ivareta at korrekt skatt blir innbetalt til riktig sted/land til rett tid.


Project leader: Hanne Cathrine Gullerud

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 2050000

Institution: AKEO AS

Address: Skien