View Project

Norwegian AI Directory

TELMA - Felles telemedisinsk løsning Agder (Videreføring av prosjektnr. 227131)


Description:

Innovasjonsprosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (Telma) vil bygge videre på erfaringene som er gjort i EU-studien United4Health og NFR Verdiktprosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder (prosjektnummer 227131). Disse ble avsluttet i 2015. Prosjektet skal videreutvikle ambisjonen om en fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF for innbyggere med kroniske sykdommer og komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person) eller grupper av pasienter som representerer kost/nytte for kommunene. Partnerne i Verdikt (Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune som pilotkommune og UiA) har gjennom opparbeidet kunnskap i U4H/Verdikt sett behovet for videre forskning og utvikling, både når det gjelder teknologiske løsninger og organisatoriske forhold. Det er blant annet nødvendig med økt kunnskap om de helseøkonomiske effektene av tjenesten og betydningen telemedisinsk hjemmemonitorering kan ha for livskvalitet og egenmestring for kronisk syke. Den overordnede idéen for verdiskapning er å undersøke om en telemedisinsk løsning kan bidra til å løse de forestående utfordringene helsetjenesten står overfor med store demografiske endringer og en forventet knapphet på helsepersonell. Vår erfaring så langt tilsier at oppfølging og behandling av pasienter med kroniske lidelser ved bruk av telemedisinsk hjemmemonitorering er krevende. Løsninger bør prøves ut over lengre tid og for flere pasientgrupper med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Dette for å få mer erfaring med på hvilken måte slike løsninger kan bidra til å fremme mestring og autonomi for pasienter og pårørende, og samtidig ivareta behovet for profesjonell helsehjelp på en mindre personellkrevende måte. Utfordringene knyttet til utbredelse av telemedisinsk hjemmemonitorering i stor skala er imidlertid mange og det er behov for videre forskningsbasert innovasjon for å finne hensiktsmessige svar på disse utfordringene.


Project leader: Terje Grimstad

Started: 2016

Ends: 2019

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 15760000

Institution: KRISTIANSAND KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020

Address: Kristiansand