View Project

Norwegian AI Directory

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger


Description:

Tilstandsregistreringer på fylkesveger er ressurskrevende. I Innlandet fylkeskommune bruker vi 5-6 årsverk for dette og likevel har vi i dag manglende oversikt over tilstanden av de vegobjektene vi skal drifte og vedlikeholde. Mange registeringer gjøres fremdeles manuelt ute på veien gjennom inspeksjoner, eller gjennom manuell vurdering av bilder som tas en gang per året i registreringssystemet «Via Photo». En annen utfordring er at tidsoppløsningen (en gang per år) av billedtaking er for sjelden til å sette i gang tidsriktig vedlikehold. Mange skadeprosesser på en vei kan skje innen noen få uker og problemene blir ikke oppdaget tidsnok i dag og dette fører til at skadene kan utvikle seg ytterligere før vi setter inn tiltak. En tredje utfordring for oss er å fremskaffe dokumentasjon i erstatningssaker (typisk knuste frontruter, og lakkskade og skader på veitutstyr (rekkverk, skilt etc). I dag bruker vi uforholdsmessig mye tid på å skaffe informasjon i slike saker. Innovasjonsidéen er å lage et system som 1) automatisk og minst daglig tar bilder av fylkesveier, 2) automatisk identifiserer skader og slitasje av veibanen og skader/feil på rekkverk, 3) automatisk klassifiserer dette i en tilstandsklasse, og 4) aggregerer informasjonen i en GIS applikasjon. Systemet kan utvides ved behov videre, for eksempel for å registrere tilstanden av veiskilt, oppmerking og sideterreng. For å få dette til trenges det anvendt forskning innen datateknikk og veiteknologi. De største FoU utfordringer ligger i å lage en AI-modell som har tilstrekkelig kvalitet, og som ikke trenger et urealistisk stor treningsdatasett. Prosjektet har en tydelig avgrensing ved å se på kun to objekter: veibanen og rekkverk fordi disse to objektene står for den største delen av vedlikeholdskostnadene. Prosjektteamet anser ambisjonsnivået i dette prosjektet som høyt, men oppnåelig.


Project leader: Lars Kristian Dahl

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 6591000

Institution: INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

Address: Hamar