View Project

Norwegian AI Directory

Grunnfinansiering for Sigma2 – e-infrastrukturtjenester


Description:

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskapelige data blir stadig viktigere innenfor ulike forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for mange av disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal e-infrastruktur for disse tjenestene. UNINETT Sigma2 er gitt det strategiske og operative ansvaret for denne nasjonale e-infrastrukturen og skal gjennom dette prosjektet sikre at dette skjer på en best mulig måte med følgende målsetting: - Drifte og videreutvikle en kritisk nasjonal og horisontal e-infrastruktur - Markedsføre og tilgjengeliggjøre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer - Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur for alle forskningsmiljøer som har følgende egenskaper: ? Høy pålitelighet og tilgjengelighet ? Kosteffektiv ? Forutsigbar tilgang ? God integrasjon mellom den nasjonale e-infrastrukturen og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer (f.eks. EuroHPC, EOSC, PRACE, EUDAT) - Muliggjøre og tilgjengeliggjøre tilgang til exascale og andre fremtidige tjenester og teknologier - Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (f.eks. High Performance Data Analytics, Kunstig Intelligens/Maskinlæring). Fokus for arbeidet i prosjektet skal være å levere og videreutvikle brukervennlige og effektive tjenester. Dette krever en inngående kjennskap om brukernes behov, noe som skal oppnås gjennom et proaktivt samarbeid med brukergrupperingene på de ulike fagområdene og de norske forskningsinfrastrukturene (RI).


Project leader: Stein Inge Knarbakk

Started: 2021

Ends: 2026

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 3e+08

Institution: UNINETT SIGMA2 AS

Address: Trondheim