View Project

Norwegian AI Directory

Modernisering og forbedring av opplæring av ansatte og pasienter: AR-drevet mikroopplæring i helsetjenesten


Description:

Moderniseringen av helsetjenesten stiller stadig større krav til at ansatte og pasienter betjener komplisert teknisk utstyr. Dette krever igjen at metoder for opplæring og support moderniseres. Unifractal AS har utviklet et nytenkende plattform for opplæring, hvor utstyr gjenkjennes av algoritmer basert på kunstig intelligens, og brukere ved hjelp av dette gis tilgang til korte videoer med konkrete instruksjoner om hvordan utstyret brukes på akkurat denne lokasjonen. Plattformen er i dag i bruk på blant annet intensivavdeling ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge), og odontologi/tannlege- og musikkteknologistudiene ved UiT - Norges Arktiske Universitet. Nåværende samarbeidspartnere har påpekt et stort fremtidig behov for selvbetjeningsløsninger for pasienter og behov for støtte for ansatte når pasienter får komplekst teknisk utstyr med seg hjem for medisinsk behanling. De samme partnerne har også trukket frem Unifractals plattform som et mulig svar på disse utfordringene. I dette prosjektet er formålet å identifisere nåværende og fremtidige opplæringsbehov i omsorgs- og spesialhelsetjenesten og undersøke om Unifractal-plattformen er egnet for å løse deler av disse, og hvilke tilpasninger som må gjøres for at den skal fungere som løsning. For å gjøre dette er det ønskelig å finne et sett med partnere som representerer ulike sider ved disse tjenestene, gå i dialog med disse, og danne et konsortium som er egnet til å belyse nåværende og fremtidige opplæringsutfordringer. Et slikt konsortium kan bestå av representanter for spesialhelsetjeneste, omsorgstjeneste, kommune, fylkeskommune og medisinsk-tekniske utstyrsleverandører. Dersom vi i løpet av prosjektet klarer å danne en relevant gruppe av aktører, og dette konsortiet finner at Unifractal er en potensiell løsning på fremtidige utfordringer, vil konsortiet levere en søknad til Pilot Helse.


Project leader: Jon Marius Aareskjold-Drecker

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 230000

Institution: UNIFRACTAL AS

Address: Tromsø