View Project

Norwegian AI Directory

KUNDOC - Kunnskapsbasert dokumentanalyse


Description:

Prosjektet har til hensikt å utvikle en metode for automatisk gjenkjenning av diskursstrukturer i norskspråklig tekst. Det skal undersøkes hvordan maskinell indentifikasjon av koreferanse kan bidra til en dypere semantisk og pragmatisk analyse. Ut fra eta bleringen av pronominale, leksikalske og semantiske koreferanserelasjoner skal det utvikles en entydig tematisk og kontekstuell diskursstruktur av teksten. Resultatet av et slikt arbeide vil ha stor betydning i dokumentanalyse. Arbeidet er også spesielt motivert ut fra behovet for utvikling av maskinelle tekstsammendrag på norsk av ulike typer. I tillegg vil arbeidet også bidra til forbedringer innenfor områder som søk etter dokumenter i tekstdatabase, kategorisering av tekstlig innhold, søk etter spesi fikk informasjon i enkelte dokumenter, formelle spesifikasjoner av diskursrepresentasjoner vil kunne brukes innen maskinell oversettelse. Prosjektet er av tverrfaglig natur og tar sikte på å koble lingvistiske metoder med maskinlæring og kunnskapsbaserte metoder for å oppnå målsettingen.


Project leader: Bernt Arild Bremdal

Started: 2003

Ends: 2007

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3591996

Institution: COGNIT AS

Address: NA