View Project

Norwegian AI Directory

Decadal trends in global ocean pH: From data and methods to analysis and understanding.


Description:

Et av hovedmålene med prosjektet DECApH har vært å forbedre forståelsen av hvordan pH i havet har endret seg de siste ti-årene som følge av de økte CO2-nivåene i både atmosfæren og havet. Denne forståelsen er et viktig steg for å bedre forståelsen av havforsuring i fremtiden og hvor konsekvensene av havforsuring vil være størst. For å nå dette målet har DECApH derfor både kvantifisert den globale trenden i pH de siste 20-30 årene og de romlige variasjonene i denne trenden. Resultatene viser at den gjennomsnittlige globale trenden har vært -0,0018 pH-enheter per år mellom 1991 og 2011. Dessverre er det ikke nok data i 1980-årene til å kunne beregne en global trend fra 1981 til 2011, men 30-årstrenden i Stillehavet (-0,0020 pH-enheter per år) er omtrent den samme som den globale 20-årstrenden. Det tyder på at det ikke har vært noen økning eller akselerasjon i havforsuringen de siste årene. Selv om disse endringene virker små representerer dette en forstyrrelse av en veldig nøye kalibrert naturlig balanse i havet. En sånn forstyrrelse kan ha store konsekvenser for livet i havet, og spesielt planteplankton - bunnen av næringskjeden - er sårbare. På grunn av havsirkulasjonen og hvordan denne transporterer karbon i havet er det ventet at det vil være store romlige variasjoner i pH-endringene. I alle fall på såpass korte tidsskala som det er jobbet med i DECApH. Men resultatene i DECApH viser tvert imot at det er omtrent samme utvikling i pH overalt i havet, men at det også er store usikkerheter på grunn av mye støy i dataene og på grunn av det relativt korte tidsrommet vi har data tilgjengelig for. En sammenligning med pH-endringene i den norske klimamodellen NorESM viser at vi trenger bedre datadekning for å kunne si noe sikkert om de underliggende mekanismene som styrer romlige variasjoner i pH-endringene. Det er sannsynlig at endringer i havets bufferkapasitet er en av hovedårsakene til slike romlige variasjoner, men det er foreløpig ikke fullt forstått hvordan og hvor mye bufferkapasiteten har endret seg. Hovedsakelig så stemmer pH-trenden overens med at havet er i termisk likevekt med atmosfæren og at økningen i atmosfærens CO2-innhold styrer endringene i CO2-innhold i havet som dermed forårsaker de observerte pH-endringene. Som forventet er det er ingenting som tyder på at endringer i saltinnhold og alkalinitet i havet påvirker pH i noen stor grad. Noe mer overraskende er det at endringer i temperatur heller ikke har noen stor påvirkning på pH, i alle fall ikke globalt.


Project leader: Siv Kari Lauvset

Started: 2012

Ends: 2014

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2498997

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA