View Project

Norwegian AI Directory

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention


Description:

Målet med prosjektet Ars Forensica er å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. Ars Forensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning som en tjeneste, for proaktive og reaktive digitale undersøkelser i norsk finanssektor. Prosjekter setter søkelyset på økonomiske misligheter, økonomisk kriminalitet, hvitvasking og finansiering av terrorisme. Forskningsutfordringer er f eks (i) enorme mengder elektroniske data som må analyseres, (ii) Fragmenter av bevis som er skjult i et kaotisk miljø, (iii) Varierende kvalitet på spor og mulighet for å plante/forvrenge spor, (iv) dynamiske miljøer og kontinuerlig endring av situasjoner/sammenhenger, (v) mangelfull kunnskap, samt (vi) beslutninger preget av usikkerhet og antagelser. Prosjektet er det første i sitt slag. Det bringer sammen en gruppe av ledende norske og internasjonale forskere, og et betydelig antall industrielle aktører og offentlige organisasjoner. Forskningen har en tverrfaglig tilnærming med utgangspunkt i databehandling, digital etterforskning og samfunnsfag. Kjernen av forskergruppen består av forskere fra NTNU Digital Forensics Group ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk Regnesentral og den norske Politihøgskolen. I tillegg omfatter prosjektet fremragende forskere fra University of California Santa Cruz i USA, Kyushu Institute of Technology i Japan, FNs Interregional Crime and Justice Research Institute, og Universitetet i Groeningen i Nederland. Utøvende partnere inkluderer det norske Politidirektoratet, Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt og Netherlands Forensics Institute. Sikkerhetstjeneste-leverandører for den norske finanssektoren, dvs. FinansCERT og mnemonic, deltar også i forskning og validering av nye beregningsmetoder som skal utvikles.


Project leader: Katrin Franke

Started: 2015

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 23856920

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA