View Project

Norwegian AI Directory

BluEye Robotics


Description:

BluEye Robotics har utviklet en undervannsrobot som kan benyttes til inspeksjon av laksemerder, ankringssystemer for oppdrett, oljeinstallasjoner og bølgekraftverk, miljøovervåkning av havbunn dessuten inspeksjon av alle typer installasjoner under vann samt til utforskning av havet for provatpersoner. Som forberedelse til kommersialisering av produktet er det satt i gang et "Forsknings- og Utviklingsprosjekt" delfinansiert av Innovasjon Norge, hvor DNV GL, NTNU Marin Teknikk, Bellona, NMBU, Statoil, Universitetene i Tromsø, Nordland, Stavanger, Trashtag, NGU, Havforskningsinstituttet, Hansen Maskin, SALT, Naturvernforbundet, Universitetet på Svalbard, Universitetet i Bergen, NTNU Biologi, NTNU Skolelaboratoriet og NTNU Vitenskapsmuseet deltar og skal være med å gjennomføre et omfattende testprogram av roboten. Dette skal ende opp med en bred forståelse av bruksmønster og -behov, samt forslag til forbedringer og endringer som skal tas hensyn til under utvikling av de kommersielle utgavene. Samtidig skal det gjennomføres markedsundersøkelser og kartlegging av potensielle distributører, i tillegg til søk etter underleverandører og komponenter. Dette skal igjen danne grunnlag for utarbeidelsen av en forretningsmodell og økonomisk planlegging, begge viktige elementer i en investorpresentasjon. I et forsøk på å få dekket endel av kostnadene knyttet til gjennomføringen av markedsundersøkelser/produktundersøkelser, ønsker BluEye å søke økonomisk tilskudd fra Horizon 2020 - programmet. For å redusere den økonomiske belastningen som følger utarbeidelsen av en slik søknad, søkes det derfor om Prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet.


Project leader: Morten Løfsnæs

Started: 2016

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 38499

Institution: BLUEYE ROBOTICS AS

Address: NA