View Project

Norwegian AI Directory

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse


Description:

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om hvordan endringer i fruktbarhet og familiestrukturer påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Bakgrunnen for etableringen av senteret er endringene i fruktbarhet og familiestruktur de siste tiårene. Alder ved første fødsel har økt, og både kvinner og menn får færre barn i løpet av livet. Spesielt blant menn har barnløsheten gått kraftig opp. Dessuten har bruk av assistert befruktning økt. Stadig flere opplever samlivsbrudd, ofte etterfulgt av ny pardannelse, slik at en større andel av befolkningen nå lever i komplekse familier. Vi vet relativt lite om årsakene til og helsekonsekvensene av disse forandringene. For å forstå de biologiske og sosiale mekanismene har senteret satt sammen et internasjonalt tverrfaglig forskerteam bestående av epidemiologier, genetikere, demografer, samfunnsvitere, økonomer og statistikere. Vi har fem integrerte forskningsområder: - Foreldres alder. Vi forsker på betydningen av høy alder ved fødsel for utvikling av sykdommer hos foreldre og barn. - Fertilitetsproblemer. Vi forsker på helsekonsekvenser av nedsatt forplantningsevne og assistert befruktning for foreldre og barn. - Fruktbarhet og familiestruktur. Vi forsker på helsekonsekvenser av andre reproduksjonsfaktorer (antall barn/søsken, barnløshet, intervall mellom fødsler) og av familieoppløsning. - Statistisk metode: Vi utvikler avanserte statistiske metoder for senterets forskningsspørsmål. - Overføring av helse over generasjoner. Vi forsker på hvordan helse og sykdommer overføres mellom generasjoner gjennom biologiske og sosiale mekanismer. Norges infrastruktur for helse, bestående av helseregistre, helseundersøkelser og biobanker med data fra hele befolkningen, gir oss et unikt fortrinn til å frembringe kunnskap for befolkningen generelt, spesielt for de som planlegger sine familieliv, samt for forskere, helsepersonell og ulike beslutningstakere. Resultatene har også internasjonal interesse. Ved utgangen av 2020 var 22 kvinner og 31 menn formelt tilknyttet senteret, inkludert forskere ansatt i fulltid, forskere i deltidsstillinger og utenlandske forskere som senteret har etablert samarbeidsavtaler med, samt administrativt personell. I tillegg har senteret en rekke gjesteforskere og andre tilknyttede samarbeidspartnere. En forsker, to postdoktorer, én stipendiat og én forskerlinjestudent startet i senteret i 2020. Forskere i senteret har siden oppstarten i 2017 publisert 240 vitenskapelige artikler, hvorav 96 i 2020, mange i høyt rangerte tidsskrifter. Publikasjonene gjenspeiler den faglige bredden i senteret i demografi, genetikk, statistisk metode og epidemiologi. Eksempler på viktige prosjekter er: - Reproduksjon, samlivsbrudd og helse. Vi vil forstå helsekonsekvenser som følge av endrede reproduksjonsmønstre og samlivsbrudd i befolkningen. - Studier av assistert befruktning. Vi studerer årsaker og helsekonsekvenser av redusert fertilitet og assistert befruktning, og undersøker hvilke genetiske faktorer og epigenetiske endringer som er involvert. - Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall. Vi ønsker å finne ut om assistert befruktning har uheldige helsekonsekvenser for mor og barn gjennom maskinlæringsassistert analyse av biomarkører. - Health-Gap. Vi vil forstå helsekonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner. - DimJob. Vi undersøker de sosiale, demografiske og helserelaterte aspektene av teknologiindusert jobbtap. - Rementa. Vi undersøker betydningen av psykisk helse i overføring av sosioøkonomiske forskjeller mellom generasjoner. - Vi undersøker i flere prosjekter hvordan biologisk aldring kan måles og effekten på kvinners fruktbarhet. På tross av coronapandemiens utbrudd i 2020 har forskere ved senteret bidratt i flere nyhetssaker i Norge i 2020, og har også hatt internasjonal pressedekning av publikasjoner. Senterets forskning er presentert for forskere, beslutningstakere og andre interessenter ved en rekke konferanser og møter i Norge og i utlandet. Senteret arrangerer hvert år et symposium og andre seminarer hvor vi inviterer våre eksisterende og mulige samarbeidspartnere for å utvikle ideer for publikasjoner, prosjekter og søknader. For å øke rekruttering av yngre internasjonale forskere til senteret, lyser vi ut årlig «The Gro Harlem Brundtland Visiting Scholarship». Tre yngre forskere har til nå mottatt stipendet.


Project leader: Siri Eldevik Håberg

Started: 2017

Ends: 2027

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1.36e+08

Institution: FOLKEHELSEINSTITUTTET

Address: NA