View Project

Norwegian AI Directory

Shipping 4.0 - Internet of Services at Sea


Description:

Industri 4.0 er definert som "et samlebegrep for teknologier og konsepter for organisering av verdikjeder" som trekker på Kyber-Fysiske Systemer, Tingenes Internett og Tjenestenes Internett. Shipping har en utvikling som sammenfaller med produksjonsindustrien fra introduksjonen av dampmotoren (1), diselmotoren (2), automasjon (3) og nå Kyber-Fysiske Systemer. Vi kaller dette "Shipping 4.0". Produksjonsindustrien og Shippingindustrien har et sammenfallende sett av drivere for endring. Boston Consulting Group, i deres definisjon av Industri 4.0 lister 9 hoveddrivere eller komponenter som representerer "essensen" av Industri 4.0. Vi har modifisert denne listen for å inkludere elementer som er relevante for shipping: Robotikk; Simulering; Systemintegrasjon; Tingenes internett; Datasikkerhet; Tjenestenes Internett; Nettskyen; Kyber-Fysiske systemer; Utvidet virkelighet og Stordataanalyser. Hovedprosjektet vil se på hvordan store datamengder i ship management-organisasjoner blir definerte, samlet inn og prosesserte med tanke på å tilby en rekke tjenester, her definert som "Tjenestenes Internett til Sjøs". Disse tjenestene inkluderer Forbedrede internanalyser (trender og statistikk); Kundeengasjement (digital platform til ytelsesmonitorering, statusrapporter, tilpassede datasett); Fra eksterne krav til intern operasjon (som Shipping KPI); Prosessforbedring (benchmarking, driftsmodeller); Automatisert dataregistrering og rapportering (Havnestatsrapportering) og Frivillig kvalitetsmonitorering og management (redusere antall komersielle inspeksjoner, forbedring av ISM og optimiserte forsikringspremier basert på nøyaktige risikovurderingsdata). Målet er å skape en digital platform for datafangst og prosessering som understøtter de overnevnte tjenester igjennom et sett med utvalgte business cases som involverer industripartnerene i prosjektet.


Project leader: Dag Atle Nesheim

Started: 2016

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 149999

Institution: NAVTOR AS

Address: NA