View Project

Norwegian AI Directory

Agriculture4.0 Intelligente og selvgående roboter for kostnadseffektiv frukt- og grønnsakproduksjon


Description:

Robotikkmiljøet på NMBU har utviklet landbruksroboten Thorvald. Hovedformålet med dette verifiseringsprosjektet er å videreutvikle teknologien og forretningskonseptet rundt Thorvald. Prototyper av roboten har blitt utviklet og flere tester har blitt gjennomført hos produsenter. Dette prosjektet vil forberede denne teknologien for kommersialisering. Vi vil først utvikle en industrialisert versjon av denne prototypen. Dette arbeidet er allerede i gang, men noen forandringer må til før roboten kan masseproduseres. Vi vil så utføre fullskala testing gjennom hele vekstsesongen fra april til oktober for å forsikre at teknologien er robust og pålitelig nok til å kunne kommersialiseres. Ved disse testene vil vi også kartlegge hvor effektive robotene er og hvor store besparelser produsentene kan forvente, samt å tallfeste i hvilken grad robotene forbedrer produksjonen på andre måter. Vi vil til slutt utarbeide en forbedret forretningsplan som legger et løp for markedsføring, salg og distribusjon av robotene. Ulike forretningsmodeller vil drøftes inngående da dette er et nytt marked med mange muligheter og fallgruver. Et vellykket prosjekt vil føre til at Saga Robotics vil være en av de aller første tilbyderne av landbruksroboter i verden og legge til rette for videre vekst for selskapet. Robotene vil gjøre landbruk i Norge mer lønnsomt, kraftig redusere risikoen forbundet med å produsere mat i Norge, og resultere i bedre og billigere mat ut til forbrukeren. Dersom prosjektet blir en stor suksess vil det også bidra til å hindre jordpakking og redusere de negative påvirkningene fra landbruket på miljøet.


Project leader: Ellen Altenborg

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7365992

Institution: SAGA ROBOTICS AS

Address: NA