View Project

Norwegian AI Directory

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and data management approach


Description:

Det overordnede målet med GLIDER-prosjektet er å demonstrere en innovativ, fleksibel og kostnadseffektiv metode for offshoreovervåking og datastyring. GLIDER benytter 3 selvgående, mobile plattformer: en Sea Glider (Kongsberg), en Sailbuoy (Offshore Sensing) og en Wave Glider (Maritime Robotics), utstyrt med et utvalg av velprøvde sensorer som skal samle inn kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet. Målet er å øke mengden marine miljødata av høy kvalitet og legge til rette for mer fleksible prøvetakingsmetoder. Våre toppmoderne plattformer kan bevege seg fritt i vannsøylen, levere data for både langtids- og sanntidsovervåking, og redusere kostnadene sammenlignet med mer tradisjonelle datainnsamlingsmetoder. En e-plattform for datastyring er utviklet sammen med forskere og konsulenter for å sikre en best mulig integrering av de innsamlede dataene. E-plattformen vil gjøre det mulig å lagre, kvalitetssikre og visualisere dataene, samt legge til rette for tolkning og bruk av dataene for ulike sluttbrukere (olje og gass, fiskeri, havbruk, gruvedrift, myndigheter etc.). Med målsetning om å skape en bedre forståelse av økosystemet i løpet av gyteperioden for atlantisk torsk, har vi lykkes i å teste ut de tre plattformene i perioden mars til september 2018 og vår 2019 langs norskekysten i området Lofoten ? Vesterålen. Dataene som ble samlet inn viste at de autonome plattformene leverer vitenskapelige data som er upåvirket av datainnsamlingsutstyret, i motsetning til data som samles inn ved hjelp av tradisjonelle forskningsfartøy. Analyse av dataene viser at dette gir en betydelig gevinst med tanke på forståelse av dynamikk og timing av biologiske fenomen, både i et stort tidsrom og i et stort geografisk område. Videre har vi med suksess integrert fysiske sanntidsdata med en oseanografi-modell for å forbedre værmeldingen i de områdene plattformene ferdes. Nå analyseres data for å skape en bedre forståelse av ulike komponenter i økosystemet, fra planteplankton til dyreplankton, fiskelarver, voksenfisk og sjøpattedyr. GLIDER vil legge til rette for i) innsamling og tilgjengeliggjøring av grunnlagsdata i stor skala ii) profesjonelle løsninger for alle typer industri som opererer i havmiljøet iii) forbedret kunnskap om økosystemets funksjon og struktur og iv) input til allerede eksisterende modeller (oseanografi, vær og økologi).


Project leader: Lionel Camus

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 8999908

Institution: AKVAPLAN-NIVA AS

Address: NA