View Project

Norwegian AI Directory

BIG data MEDical solution - BIGMED


Description:

Prosjektet Helse-EU bygger på visjonen fra BIGMED, en norsk IKT fyrtårnprosjekt. Med BIGMED som utgangspunkt har Helse-EU definert søknader til H2020 på områder hvor det er behov for internasjonalt samarbeid og for å løse komplekse kliniske og IKT relaterte problemer for å skalere løsninger som er utviklet i Norge til det internasjonale markedet innenfor presisjonsmedisin. Prosjektet har hatt et fokus på å bygge og organisere internasjonale konsortier for H2020 finansiering innenfor fire områder: 1. Replikasjon av suksessfulle norske demonstrasjoner på et internasjonalt nivå 2. Skalere suksessfulle demonstrasjoner til produkter og tjenester for det internasjonale markedet. 3. Videreføre suksessfull norskinitiert forskning til et europeisk nivå 4. Bygge samarbeid med internasjonale grupper for å etablere et europeisk fyrtårn. Samarbeidet mellom prosjektets partnere og med øvrige internasjonale konsortier har ført til realisering av flere H2020 søknader, disse er oppsummert under: 1. Call Topic 1: SC1-BHC-09-2018: Innovation platforms for advanced therapies of the future. To partnere fra Helse-EU, Norwegian Cancer Society og Norway Health Tech, har deltatt i utlysninger sammen med Vaccibody AS, som norsk coordinator. Prosjektet tok sikte mot den første kliniske utprøvingen på mennesker for å støtte opp under deres konsept og vurdere effektivitet og toleranse av en ny terapeutisk plattform basert på personsentrert neoepitope vaksine mot kreft. 2. Call Topic 2: SCH-BHC-25-2019 ? Better health and care, economic growth and sustainable health systems. Fase 1 søknad ble levert i september 2018 med norske deltakere fra Norway Health Tech, Oslo Universitetssykehus, DNV og PubGene. Prosjektet siktet mot å pilotere personrettet medisin i R4 EU helsesystemer for å behandle mentale sykdommer, hjerte- og karsykdommer og autoimmune sykdommer. 3. SU-TDS-02-2018: Toolkit for assessing and reducing cyber risks in hospitals and care centres to protect privacy/data/infrastructures. Oslo Universitetssykehus deltok i denne utlysningen. Fokuset var utviklingen av et sett med verktøy for å vurdere og redusere cyberrisiko på sykehus og pleieinstitusjoner f4. or å ivareta personvern/data/infrastrukturer. 4. SC1-DTH-01-2019: AI monitiorin QoL in Cancer. Oslo Universitetssykehus deltok I denne utlysningen sammen med DNV GL som en del av BIGMED i et konsortium ledet av Institut Curie i Paris. Prosjektet sikter på å bruke eksisterende pasientdata for å lage en modell som kan svare på spørsmål om forutsigbarhet i livskvaliteten hos brystkreftpasienter. Norway Health Tech, har I samarbeid med Sykehuset Innlandet HF deltatt i en søknad ledet by Spain Research Group. Norway Health Tech er ansvarlig for aktiviteter innenfor formidling mens Sykehuset Innlandet HF deltar som lokasjon for en av pilotene i prosjektet. Norwegian Cancer Society har også deltatt I en søknad ledet av SINTEF under denne utlysningen. Oslo Cancer Cluster har deltatt som koordinator og også som partner i to ulike søknader under denne utlysningen. Videre så har Oslo Cancer Cluster levert søknader under følgende utlysninger: 1) SC1-DTH-08-2018: Prototyping a European interoperable Electronic Health Record (EHR) Exchange ? som koordinator og 2) SC1-BCH-28-2019: The Human Exposome Project ? a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health ¬? Har har OCC deltatt som partner.


Project leader: Waqar Ahmed

Started: 2017

Ends: 2019

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 1518998

Institution: NORWAY HEALTH TECH

Address: NA