View Project

Norwegian AI Directory

Digital Audit


Description:

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som økt digitalisering åpner for. To forhold er fundamentale for den pågående digitale endringsprosessen. For det første har virksomheter og revisjonsfirmaene i dag tilgang på store mengder data og informasjon i digital form. Dette fenomenet er kjent som «Big Data». For det andre er stadig mer kraftfulle og brukervennlige analyseverktøy tilgjengelig for å behandle og analysere «Big Data» som kan gi revisor viktig beslutningsstøtte. Dette fenomenet er kjent som «Data Analytics». Formålet med forskningsprosjektet er å gi kunnskap og råd om de pågående endringene til en digital revisjon. Forskningen omfatter fire hovedområder utført av et tverrfaglige team av NHH og internasjonale forskere, og gjennomføres i nært samarbeid med de store internasjonale revisjonsfirmaene og den norske Revisorforening. 1. Det første prosjektet omfatter en kartlegging av norske revisorers digitale kompetanse og den pågående digitaliseringsprosessen i revisjonsfirmaene. I desember 2020 ble forskningsartikkelen «An Exploratory Study into the Use of Audit Data Analytics on Audit Engagements» basert på en omfattende undersøkelse av norske revisorers bruk av digitaliserte verktøy publisert i Accounting Horizons (Eilifsen, Kinserdal, Messier og McKee, 2020). 2. Prosjekt nummer to undersøker hvordan digitalisering både kan utfordre og forbedre revisorenes profesjonelle vurderinger og beslutninger. I en eksperimentell studie antatt i Journal of Accounting Reserach undersøkes det om revisors vurderinger knyttet til komplekse regnskapsestimater påvirkes av om revisjonsbevis som ikke understøtter ledelsens vurderinger, kommer fra et kunstig intelligens-firmaverktøy (noe de store revisjonsfirmaene investerer massivt i) eller fra firmaets menneskelige spesialister (Commerford, Dennis, Joe og Ulla, 2020). I en annen eksperimentell studie undersøkes det om revisors tillit til råd fra «spesialister», som enten er menneskelige eller et kunstig intelligensverktøy, påvirkes av om revisor får mulighet til å delta med input til spesialistene og om dette kan motvirke algoritme-aversjon (Commerford, Eilifsen, Hatfield, Holmstrom og Kinserdal, 2021). En tredje pågående eksperimentell studie søker å avklare om revisors manglende bruk av digitale verktøy skyldes tendensen til status quo heller enn andre forklaringer, som revisors mangel på erfaring eller fortrolighet med bruken (Christensen, Eilifsen, Messier og Vandervelde, 2021). En fjerde pågående eksperimentell studie undersøker 1) om et innovativt tankesett ved bruk av digitale verktøy fører til større fleksibilitet og bedre vurderinger i revisjonen, 2) om en målkonflikt som følge av økt fokus på merverdi for klienten fra den innsikten det digitale verktøy gir, svekker revisors profesjonelle skepsis og 3) om én av de motstridende effektene i 1) og 2) dominerer. En femte pågående eksperimentell studie undersøker om tilsynsrisiko påvirker revisors valg mellom bruk av digitale verktøy og tradisjonelle revisjonshandlinger. 3. Det tredje prosjektet fokuserer på hvordan digitalisering hos revisjonsklienten påvirker utførelsen av revisjonen. En studie undersøker om ledelsens frivillige attestasjon av cybersikkerhetssystemene påvirker investorenes vurderinger og beslutninger, og om det har betydning om attestasjonen er forventet eller ikke av investorene (Navarro og Sutton, 2020). En annen studie forsøker å forstå hvilke faktorer i forsyningskjeden og hvilke forhold knyttet til cyberrisiko som påvirker etterspørselen etter attestasjon og lanserer en teori for attestasjonsetterspørselen (Hampton, Sutton, Arnold og Khazanchi, 2020). 4. Prosjekt nummer fire reiser spørsmålet om hvordan revisorstudentene bør utdannes for å være best mulig rustet til å møte en digitalisert virkelighet. Kurset i digital revisjon i master i regnskap og revisjon på NHH ble bygget fra grunnen av for fire år siden i tett dialog og med hjelp fra revisjonsbransjen i Norge. I kurset har det vært nødvendig å utarbeide egne datasett og cases. Casematerialet fra kurset har vært presentert på konferanser for data læringsmidler og publisert i tidsskrift (f.eks.McKee, 2020). Forskningen vil fremskaffe kunnskap om fordeler og utfordringer ved en digitalisert revisjon og gi råd til bransjen om de digitale endringsprosessene. Kunnskapen vil bidra til å innovere masterutdanningen for revisorer, inkludert etablering av masterkurs i digital revisjon, slik at fremtidens revisorer vil være best mulig rustet til en karriere i en digitalisert virkelighet.


Project leader: Aasmund Eilifsen

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Vitenskapelige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 1e+07

Institution: NORGES HANDELSHØYSKOLE

Address: NA