View Project

Norwegian AI Directory

Digital Twins for Vessel Life Cycle Service


Description:

Moderne skip blir stadig mer autonome gjennom avanserte integrerte automasjonsystemer og fjernstyring. Disse systemene er dedikerte til bestemte funksjoner for fartøyet, eller kan være en del av den generelle skipsoperasjonen. Mellom delsystemer utveksler de data og foretar samordnede operasjonelle beslutninger, ideelt og hurtig uten brukermedvirkning (autonomi). Design, bygging, drift og operasjonstøtte som styrer slike fartøy er komplekse og krever en effektiv utviklingsstrategi for å vurdere det gjensidige samspillet mellom delsystemer og det multidisiplinære. Faktisk stopper arbeidsflyten i maritim industri ikke etter fartøyets levering. Gjennom systemoppdatering eller på grunn av vedlikehold, vil delsystemer endres gjennom hele livssyklusen. Den samlede oppførselen til hele fartøyet søkes fortsatt å være optimal gjennom hele syklusen. Dette krever sporbarhet gjennom et avansert datahåndteringsystem som spenner over hele produktets livssyklus. De siste årene har interessen økt for å utvikle og ansette digitale tvillinger for maritim industriell systemdesign, "ship-intelligence" og operasjon, både gjennom behov og muliggjørende teknologier. Digitalisering har blitt et viktig aspekt ved å gjøre maritime næringer mer effektive og egnet for fremtidig drift. Økt bruk av avanserte verktøy for å designe og evaluere system-ytelse, sikkerhet og strukturell integritet, genererer en rekke digitale modeller av et fartøy og dets utstyr. I driftsfasen er billigere sensorer og økt tilgang, sammen med sterkt økende datalagring og regnekapasitet, med på å åpne for nye måter å håndtere fartøyets sikkerhet og ytelse på. Målet er å utvikle digitale tvillinger til maritime systemer og operasjoner, som er en åpen virtuell simulator som neste generasjon av industriell infrastruktur for industrien, ikke bare for total systemdesign, noe som gjør det mulig å konfigurere systemer og verifisere operativ ytelse, men også gi tidlig advarsel, livssyklus-støtte (LCS), tilstand og prognoser. Så langt i prosjektet har vi oppnådd følgende resultat: 1.Rammeverket for co-simulering er nesten ferdig. Testversjonen vil bli levert innen kort tid. Dette er hovedresultat for WP1. 2.Innenfor WP2 har vi publisert en high level journal om strategisk planlegging og optimalisering. 3.Innenfor WP3 har vi gjennomført analyse av ett case. En publikasjon er under arbeid. WP1 er nå fullført. Flere publikasjoner er publisert. Prosjektet vil generere flere casestudier i fremtiden.


Project leader: Hans Petter Hildre

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 19999979

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA