View Project

Norwegian AI Directory

SUstainable URban Flood management- modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding


Description:

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å koste mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år opplevd ekstreme nedbørhendelser med store skader (København, Malmø og Mjøndalen). Økt intensitet og hyppighet av kraftig nedbør er en forventet følge av klimaendringer, og sammen med en stadig vekst og fortetting av byer betyr det at Norske kommuner må forberede seg på mer utfordrende overvannsproblemer. I en undersøkelse ble det avdekket at 60 % av norske kommuner mangler kapasitet for å sikre mot skader av overvann i et endret nedbørklima, og mangler kompetanse, verktøy og prosedyrer for en bærekraftig overvannshåndtering. I SURF prosjektet vil partnerne, Norges Vassdrags og Energi Direktorat, Meteorologisk Institutt og Oslo Vann og Avløp øke urbanhydrologisk kunnskap og bygge kompetanse hos relevante institusjoner og kommuner. Vi vil studere urbanhydrologiske prosesser i et vannbalanseperspektiv med fokus på flomgenererende prosesser, responstider, ekstremverdier og strømningsveier som funksjon av urbanisering og endrede landskapstyper. Fra vær-radar og punktobservasjoner vil vi lage tidsserier av nedbør med høy tids- og rom oppløsning som vil være inngangsdata til hydrologiske, hydrauliske og geografisk informasjonsmodeller. SURF vil levere et verktøy for detaljert urbanhydrologisk analyse som kan identifisere steder utsatt for oversvømmelse og kvantifisere terskler for nedbørintensiteter og -varigheter som utgjør oversvømmelsesfare. SURF vil studere effekten av flomdempende tiltak som regnbed og grønne tak og studere utforming av bygater som sikre flomveier. SURF har valgt å bruke Grefsen-Kjelsås og Iladalen i Oslo, og Risvollan i Trondheim som testfelter for prosessforståelse, analyse og modellutvikling. Feltene har kjente urbanhydrologiske problemer og noe nedbør og avløpsdata. I WP1 har laget en oversikt over tilgjengelige data for Oslo-området og det er laget en metadatabase som viser tilgjengelige perioder med data. Vannføringsdata er videre analysert (signalprosessert) slik at spillvann (vann som kunstig er tilført feltet) kan identifiseres slik at avløp som kun skyldes nedbør kan modelleres. Signalprosesserte data er imidlertid ikke av en slik kvalitet at de kan brukes for å bestemme hastigheter av grunnvann. WP2 har produsert et andre generasjons nedbør-temperaturgrid over Oslo på 250x250 m. romlig- og10 min. temporal oppløsning for 2 år. En kombinasjon av værradar- og bøttemålinger er brukt. Det nye griddet testes for å se om nedbørsvolumer er realistiske. En artikkel om metode for dimensjonerende nedbør for Oslo-området er publisert. I WP3 er det gjort GIS analyser av testfeltene, og rutiner er etablert for å produsere modellparametere for den urbanhydrologiske modellen, DDDUrban, utviklet i SURF. Hastigheter for grunnvannstrøm er kalibrert av DDDUrban og vurderes opp mot infiltrasjonsmålinger. I en publikasjon viser DDDUrban for Risvollan og Grefsen-Kjelsås at 1) infiltrert vann utgjør en stor del av vannet som måles i fellesavløps- og overvannsledninger og 2) overflate avrenning fra mettede permeable flater kan bidra signifikant til flomtopp og 3) underdimensjonerte regnbed kan bidra til økt flomtopp for tette sekvenser av intens nedbør. DDDurban modellering av grønne tak er gjort som Msc oppgave på NMBU. WP 4 har gjennom Msc oppgaver på NMBU evaluert gater som flomveier, effekten av installerte regnbed i Oslo, design av mini-regnbed og modellering av grønne tak. 1.12.2020 avhold SURF og New Water Ways et webinar for kommuner og interesserte hvor hovedresultater fra prosjektene ble presentert. Omtrent 90 deltaker besøkte webinaret. Presentasjonene er tilgjengelige på https://wordpress.com/page/newwaterways.no/569 og https://www.nve.no/nves-motekalender/sluttseminar-for-surf/


Project leader: Thomas Skaugen

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4049991

Institution: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Address: NA