View Project

Norwegian AI Directory

PES2020 rammebevilgning Norut 2018


Description:

Norut har gjennom flere år vært en aktiv deltagelse del i EUs rammeprogram og tilliggende programmer. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut sin langsiktige strategi og noe Norut prioriterer høyt. Imidlertid er konkurransen om europeisk forskningsfinansiering nå større enn noensinne, med svært høyt nivå på kvalitet og relevans i de søknadene som vinner fram. Dette gjør at Norut hele tiden jobber for å forbedre våre rutiner, øke vår kunnskap og forbedre våre nettverk for å kunne utvikle de mest konkurransedyktige søknadene. Derfor er vår ambisjon for 2018 å delta i minst 8 søknader rettet mot H2020, eller programmer som mottar finansiering fra H2020. Vi har som mål å øke antall søknader som ledes av våre forskere og satser derfor på å koordinere 2 av disse søknadene, samt være sentrale partnere og arbeidspakkeleder i de resterende. Vi vil gjennomføre flere posisjoneringstiltak samt implementere flere interne tiltak hos Norut for å styrke vår mulighet til å utvikle flere og bedre EU-søknader. Norut vil også søke å påvirke den europeiske forsknings- og innovasjons agendaen innenfor de områder som er sentrale for Norut, slik som teknologiske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger i nordområdene og arktisk. Vi vil fortsatt legge mye ressurser ned i å profilere de forskningsgruppene ved Norut som allerede har stor suksess og aktivitet mot EU, nemlig innenfor Jordobservasjon/satellittfjernmåling, ubemannede fly, og IKT. Spesielt kombinasjonen av alle disse fagdisiplinene inn mot EU-initiativer er noe Norut satser på å profilere i større grad framover, og der vil nye algoritmer innen maskinlæring/AI, sky-prosessering og Big-Data koblet til jordobservasjon & droner være sentralt. Vi vil også styrke profileringen av vår forskningsaktiviteten innenfor våre andre fagdisipliner (samfunnsvitenskap, bioteknologi og teknologi) med fokus på vår kompetanse innen nordområdene og de arktiske utfordringene her.


Project leader: Lars Kristian Vognild

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 874998

Institution: NORUT NORTHERN RESEARCH INSTITUTE AS

Address: NA