View Project

Norwegian AI Directory

Essays on bank regulation, mortgages and effects on the real estate market TEST


Description:

Norske banker står midt i en situasjon med stadig større internasjonal konkurranse, og et risikobilde i endring. I denne situasjonen er de avhengig av å gjøre riktige strategiske valg, og søke kunnskap om hvordan strategiske valg påvirker lønnsomhet, hvordan risiko i boliglån varierer ut fra geografi og markedsforhold, hvordan regulatoriske forhold påvirker strategivalg og hvordan slike strategiske valg er med på å påvirke en banks samlede risiko. Relevante tema vil bli belyst i en serie artikler, og sammen gi ny kunnskap om bankers risiko og handlingsrom. Prosjektet skal gi et bedre grunnlag for rett prising av lån, og bidra til å synliggjøre negative og positive konsekvenser av regulering, samt nødvendige tilpasninger. Gjennom prosjektets andre år har det blitt avdekket en klar sammenheng mellom boliggjeld og forbruksgjeld. Det er også funnet sammenhenger mellom boliglånsregulering, og bruk av forbruksgjeld. De foreløpige resultatene er kommunisert via Gemini, og på konferanser og populærvitenskapelige presentasjoner, og er i tillegg del av et arbeidspapir som sendes til internasjonal publisering ved årsskiftet. I tillegg er det arbeidet med relevante tema knyttet til prising av boliglån, og med tilknytning av forskningsarbeidet til internasjonale fagmiljøer via det nye senteret for forskning innen bank- og finans ved Handelshøyskolen ved NTNU. Her har arbeidet det siste året ledet til et fellesprosjekt om bankbytter og bankbytteadferd basert på et unikt mikrodatasett. De foreløpige funnene gir ny innsikt i bankers strategier for å tilpasse seg økt digitalisering. Det er utarbeidet et arbeidspapir som har blitt presentert på en konferanse, og som også vil bli presentert på nye konferanser før internasjonal publisering. Det er også arbeidet med relevante tema knyttet til maskinlæring, og forbrukeratferd. Dette har ledet til analyser rundt forbrukeratferd under korona-krisen, og er tenkt brukt i videre forskning, og til innspill i den politiske debatten rundt boliglånsregulering og effektive korona-tiltak. Her har det vært en rekke almenrettede intervjuer og kronikker gjennom det siste året. I det tredje året har blitt jobbet med sluttføring av de fire artiklene. To av artiklene er sendt til vitenskaplige tidsskrift, og artikkelen om sammenheng mellom boliglånsreguleringer og usikret kreditt har en "resubmit" den 15. desember 2021. Det er har også i 2021 vært et sterkt fokus på forskningsformidling, både gjennom å delta i den offentlige debatten basert på innsikt fra forskningen, presentere research på vitenskaplige konferanser og ved å belyse utfordringer knyttet til kreditt og reguleringer for offentlige virksomheter.


Project leader: Joakim Blix Prestmo

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1711998

Institution: BN BANK ASA

Address: NA