View Project

Norwegian AI Directory

ECSEL- prosjekt AFarCloud, Aggregate farming in the cloud


Description:

Europeisk landbruk står overfor mange økonomiske utfordringer når det gjelder produktivitet og kostnadseffektivitet samt økt mangel på arbeidskraft, delvis på grunn av avfolkning av landsbygda. Videre er pålitelig gjenkjenning, nøyaktig identifisering og riktig kvantifisering av patogener og andre faktorer som påvirker planters og dyrs helse, avgjørende for å minimalisere kostnader og negativ påvirkning på mennesker. Økt inntjening og tidsbesparelse er vesentlige faktorer for å sikre at landbruk fortsatt er en attraktiv arbeidsplass. AFarCloud har utviklet en distribuert plattform for autonomt landbruk som tillater integrasjon av og samarbeid mellom ulike sensorer og maskiner for å øke effektiviteten, produktiviteten, dyrehelsen og matkvaliteten. Plattformen støtter overvåkings- og beslutningsløsninger basert på intelligente metoder for sanntids databehandling og behandling av store datamengder. 60 partnere fra hele Europa deltok i prosjektet. De norske partnerne var SINTEF og Maritime Robotics. SINTEF er arbeidspakkeleder for utvikling av autonome systemer samt tilpasning av droner og traktorer til plattformen som ble utviklet. Maritime Robotics tilpasser og flyr ulike typer droner styrt fra plattformen. SINTEF og Maritime Robotics utviklet i fellesskap en drone-aktuator samt et system for autonom landing på en mobil ladestasjon. I september 2019 ble det avholdt en samling på et gårdsbruk i Finland hvor data fra ulike typer sensorer og kameraer ble innsamlet, analysert og presentert i plattformens visualiseringsverktøy. I oktober 2020 var opprinnelig plan at prosjektdeltagerne skulle demonstrere sine resultater på gårdsbruk i Spania. Pga Covid-19 ble det i stedet avholdt to dagers nettkonferanse med presentasjoner og videoer. Innsamling av data vha. droner, traktorer og ubemannede kjøretøy ble demonstrert. Kjøretøyene ble kontrollert fra, og data presentert i Mission Management Tool (MMT). MMT er brukerens grensesnitt. Kjøretøy, droner og sensorer kommuniserer med MMT via mellomvare (MW) utviklet i prosjektet. MW muliggjør enkel integrasjon av produkter fra ulike leverandører. Av andre applikasjoner som ble demonstrert, kan nevnes datainnsamling fra klaver på husdyr. Data fra klavene og fra video blir analysert med hensyn på dyrevelferd og resultatene vises på MMT. I prosjektets siste år ble påbegynt SW og HW ferdigstilt. I oktober 2021 møttes partnere i Pisa for integrasjon og uttesting av siste versjon av plattformen. SINTEF og Maritime Robotics fløy der en drone påmontert den nyutviklede aktuatoren. Aktuatoren muliggjør målinger utenfor en drones normale arbeidsområde, for eksempel måling av temperatur og fuktighet nede ved bakken i en åker, eller nær en utplassert sensor som skal kalibreres. Aktuatoren er selvforsynt med strøm og kommuniserer med dronen via Bluetooth. Dette gjør at den enkelt kan kobles av og på dronen. Aktuatoren ble også vist ved Final Review i Pisa i november 2021. Av andre demonstrasjoner under Final Review kan nevnes presisjonsspraying fra ISOBUS kompatibel traktor og innhenting av data fra smarte sensorer ved hjelp av droner. Video fra autonom landing på ladestasjon ble vist. Alt planlagt fra AFarCloud Mission Management Tool. Resultatene fra ulike prosjektaktiviteter og demonstrasjoner er dokumentert i prosjektleveranser undervegs. Formidling har vært en viktig aktivitet i prosjektet, mange vitenskapelige artikler og populærvitenskapelige innlegg er skrevet. Les mer om prosjektet på www.afarcloud.eu og www.facebook.com/AFarCloud/.


Project leader: Gorm Johansen

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7520981

Institution: SINTEF AS

Address: NA